Υπ. Χωροταξίας, Οικισμού & Περιβάλλοντος

Υπουργείο ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το 1980, η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α] ίδρυσε το υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού & Περιβάλλοντος. Ήταν η πρώτη φορά που ιδρύεται στην Ελλάδα υπουργείο με αρμοδιότητες σχετικές με το περιβάλλον.

Ο ιδρυτικός του Νόμος 1032/1980 «Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 57/14.03.1980) προέβλεπε το υπουργείο είχε την ευθύνη:
«α. Δια την σύνταξιν, συμπλήρωσιν, τροποποίησιν, ή αναθεώρησιν και την μέριμναν δια την έγκρισιν και εφαρμογήν περιφερειακών και ειδικών χωροταξικών, ως και την εποπτείαν και παρακολούθησιν της υπό ετέρων αρμοδίων φορέων εφαρμογής αυτών. Η αρμοδιότης αύτη δια το Εθνικόν Χωροταξικόν Σχέδιον παραμένει εις το Υπουργείον Συντονισμού.
β. Δια την σύνταξιν, συμπλήρωσιν, τροποποίησιν ή αναθεώρησιν περιφερειακών και ειδικών χωροταξικών, εντός του πλαισίου των υπό του Υπουργείου Συντονισμού καταρτιζομένων περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως, την μέριμναν δια την έγκρισιν και εφαρμογήν τούτων, ως και την εποπτείαν και παρακολούθησιν της υπό ετέρων αρμοδίων φορέων εφαρμογής των. Εις την έννοιαν της εφαρμογής των προγραμμάτων δεν περιλαμβάνεται η εκτέλεσις των εις αυτά προβλεπομένων δημοσίων έργων, δια τα οποία υφίστανται, κατά τας κειμένας διατάξεις, έτεροι αρμόδιοι φορείς.
γ. Δια την χρηματοδότησιν και εκπόνησιν μελετών περιφερειακών και ειδικών χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων ή επί μέρους τμημάτων αυτών, […] ως και την παρακολούθησιν της εκπονήσεως και την αξιολόγησιν αυτών.
δ. Δια την έκφρασιν των κατευθύνσεων και της πολιτικής της Κυβερνήσεως επί θεμάτων περιβάλλοντος, την κατάρτισιν σχεδίων και προγραμμάτων και τον έλεγχον της εφαρμογής και τον συντονισμόν των ειδικών προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος των επί μέρους φορέων, ως και την κάλυψιν θεμάτων περιβάλλοντος μη περιλαμβανομένων εις τας αρμοδιότητας ετέρου φορέως.
ε. Δια την χάραξιν και εφαρμογήν οικιστικής και πολεοδομικής πολιτικής, την εκπόνησιν, έγκρισιν, τροποποίησιν, ανάθεσιν και εφαρμογήν των αναγκαίων ρυθμιστικών, πολεοδομικών, οικιστικών και λοιπών σχεδίων και προγραμμάτων, ως και την εισήγησιν προς την Οικονομικήν και την Νομισματικήν Επιτροπήν περί της ακολουθητέας στεγαστικής πολιτικής δια την εφαρμογήν των ως άνω προγραμμάτων και τον συντονισμόν των ειδικών προγραμμάτων των επί μέρους φορέων.
στ. Δια την κατάρτησιν και εφαρμογήν των προγραμμάτων χαρτογραφήσεως και κτηματολογίου, ως και την εποπτείαν και τον συντονισμόν σχετικών προγραμμάτων Οργανισμών, εξαιρουμένων των ως άνω εργασιών στρατιωτικής φύσεως αι οποίαι παραμένουν εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης […]».

Στο υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος υπήχθησαν α) το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ), β) η Δημοσία Επιχείρησις Πολεοδομίας και Στεγάσεως (ΔΕΠΟΣ), γ) το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών, δ) οι Κτηματικές Ομάδες. Όπως είναι φανερό, τα θέματα περιβάλλοντος αποτελούσαν ένα μικρό τμήμα των αρμοδιοτήτων του υπουργείου.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 14.03.1980 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]) μέχρι 25.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπαν-δρέου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 4
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 5 χρόνια, 4 μήνες, 12 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 5 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 4 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 4 άτομα (άνδρες).