Υπ. Περιθάλψεως

Υπουργείο ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ

Το 1917 η κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου στην Αθήνα πια μετά την περίοδο του Εθνικού Διχασμού ίδρυσε το υπουργείο Περιθάλψεως σαν συνέχεια του υπουργείου Περιθάλψεως Οικογενειών Επιστράτων και Προσφύγων, που είχε λειτουργήσει στην παράλληλη κυβέρνηση του κινήματος ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ στη Θεσσαλονίκη την εποχή του Διχασμού, με τον ίδιο σκοπό.

Το Ν.Δ./1917 «Περί συστάσεως Υπουργείου Περιθάλψεως» (ΦΕΚ 112/14.06.1917) προέβλεπε:
«Συνιστάται Υπουργείον Περιθάλψεως εις την δικαιοδοσίαν του οποίου υπάγεται η μέριμνα περί της περιθάλψεως των προσφύγων, περί της κανονικής καταβολής του επιδόματος εις τας οικογενείας των επιστρατευμένων και περί άλλης παντοδαπής προστασίας και υποστηρίξεως των ιδίων οικογενειών προς τούτοις δε και μέριμνα προς προσέλευσιν εθελοντών».

Το 1922 η κυβέρνηση Π. Πρωτοπαπαδάκη μετονόμασε το υπουργείο σε υπουργείο Υγιεινής & Προνοίας.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 14.06.1917 μέχρι 12.04.1918 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου).
β. από 04.11.1920 (κυβέρνηση Δημ. Ράλλη) μέχρι 02.05.1922 (κυβέρνηση Δημ. Γούναρη).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 5
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 2 χρόνια, 3 μήνες, 27 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 5 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 4 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 4 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΙΜΟΣ Σπυρίδων

14.06.1917 – 12.04.1918

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Θεόδωρος

04.11.1920 – 23.01.1921

Δημ. ΡΑΛΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Θεόδωρος

24.01.1921 – 25.03.1921

Νικ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ Αντώνιος

26.03.1921 – 01.03.1922

Δημ. ΓΟΥΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Μάρκος

02.03.1922 – 02.05.1922

Δημ. ΓΟΥΝΑΡΗ