Υπ. Πολιτισμού & Επιστημών

Υπουργείο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Παρά τη μεγάλη της πολιτιστική κληρονομιά, η Ελλάδα απέκτησε ιδιαίτερο υπουργείο για πολιτιστικά θέματα μόλις το 1971. Η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου με το Ν.Δ. 957/1971 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 166/25.08.1971) ίδρυσε το υπουργείο Πολιτισμού & Επιστημών. Για τις αρμοδιότητες του υπουργείου το Ν.Δ. προέβλεπε:
«Εις το Υπουργείον Πολιτισμού και Επιστημών Α’. Υπάγονται εφ’ εξής μεταφερόμεναι:
α’. Εκ της Γενικής Διευθύνσεως Γραφείου Πρωθυπουργού η Υπηρεσία Επιστημονικής Ερεύνης και Αναπτύξεως.
β’. Εκ του καταργουμένου Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως αα) η Γενική Διεύθυνσις Πολιτιστικών Υποθέσεων, ββ) η Γενική Διεύθυνσις Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων, γγ) η Υπηρεσία Εξυπηρετήσεως και Ερεύνης Παραπόνων Πολιτών.

γ’. Εκ του καταργούμενου Υπουργείου Συντονισμού, η Διεύθυνσις Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης.
δ’. Εκ του Υπουργείου Εσωτερικών τα Ιστορικά Αρχεία.
Β’. Η υπό του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών διοίκησις και εποπτεία επί της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενεργείας ασκείται εφεξής, κατά τας κειμένας περί αυτής διατάξεις, δια της Υπηρεσίας Επιστημονικής Ερεύνης και Αναπτύξεως.
Γ’. Εις το Υπουργείον τούτο λειτουργούν κατά των τούτων διατάξεις
α’. Γραφείον Νομικού Συμβούλου.
β’. Γραφείον Εντελλομένων Εσόδων».
Με την ευρεία αυτή γκάμα των αρμοδιοτήτων ξεκίνησε το υπουργείο Πολιτισμού & Επιστημών, που διατήρησε αυτό τον τίτλο μέχρι το 1985, όταν αφαιρέθηκε το «Επιστημών».
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 26.08.1971 (δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου) μέχρι 01.07.1989 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 9
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 17 χρόνια, 10 μήνες, 6 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 12 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 10 (9 άνδρες, 1 γυναίκα)
Υφυπουργοί: 1 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 10 άτομα (9 άνδρες και 1 γυναίκα).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος

26.08.1971 – 07.10.1973

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΩΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος

08.10.1973 – 24.11.1973

Σπ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ Δημήτριος

25.11.1973 – 23.07.1974

Αδ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ Κωνσταντίνος

24.07.1974 – 08.10.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (De facto)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Βάσος

26.07.1974 – 08.10.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Μ.

09.10.1974 – 20.11.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΥΠΑΝΗΣ Κωνσταντίνος

21.11.1974 – 27.11.1977

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΛΥΤΑΣ Γεώργιος

28.11.1977 – 24.09.1978

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΑΝΙΑΣ Δημήτριος

25.09.1978 – 09.05.1980

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας

10.05.1980 – 20.10.1981

Γ. ΡΑΛΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ Μελίνα

21.10.1981 – 04.06.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ Μελίνα

05.06.1985 – 01.07.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ