Υπ. Πολιτισμού

Υπουργείο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Το 1985, η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου με το Νόμο 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/26.07.1985) μετονόμασε το υπουργείο Πολιτισμού & Επιστημών σε υπουργείο Πολιτισμού. Ο Νόμος έκανε διάφορες αλλαγές στις αρμοδιότητες του υπουργείου. Στην εισηγητική του έκθεση διαβάζουμε: «Το Υπουργείο Πολιτισμού μετατρέπεται σε ολοκληρωμένο τομέα πολιτιστικής πολιτικής. Μεταφέρονται σ’ αυτό: από το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης οι Γενικές Γραμματείες Απόδημου Ελληνισμού και Αθλητισμού και οι υπηρεσίες Νέας Γενιάς, που αναβαθμίζονται σε αυτοτλή Γενική Γραμματεία, και από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης».

Ακόμη, από το υπουργείο Πολιτισμού μεταφέρθηκαν στο υπουργείο Παιδείας τα τμήματα ιστορικών αρχείων και βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Γραμμάτων και στο υπουργείο Εξωτερικών οι αρμοδιότητες για τον Απόδημο Ελληνισμό. Η πληθώρα των αρμοδιοτήτων έκανε την ανάγκη να προστεθεί αργότερα θέση υφυπουργού για τον Αθλητισμό με αρμοδιότητες που ασκούνταν μέχρι τότε είτε από το υπουργείο Προεδρίας, είτε από τους υπουργούς Παρά τω Πρωθυπουργώ.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 26.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 06.10.2009 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 11
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 24 χρόνια, 2 μήνες, 11 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 44 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 16 (12 άνδρες, 4 γυναίκες)
Αναπληρωτές Υπουργοί: 4 (2 άνδρες, 2 γυναίκες)
Υφυπουργοί: 19 (16 άνδρες, 3 γυναίκες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 34 άτομα (27 άνδρες και 7 γυναίκες).