Υπ. Προεδρίας της Κυβερνήσεως

Υπουργείο ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ(-ΗΣ)

Το 1951, η κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου με τον Α.Ν. 1671/1951 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 33/28.01.1951) ίδρυσε το υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως. Το σχετικό άρθρο του νόμου ανέφερε: «Εις την Προεδρίαν της Κυβερνήσεως υπάγονται πάσαι αι αρμοδιότητες αι μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος ασκούμεναι υπό του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και του Υφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών, καταργουμένου του Υφυπουργείου Τύπου και Πληροφοριών ως αυτοτελούς Υφυπουργείου».

Το νέο υπουργείο κατατάχθηκε πρώτο στη σειρά των υπουργείων. Παρ’ όλα αυτά με άλλη διάταξη οριζόταν ότι το προβάδισμα στην κυβερνητική ιεραρχία είχε ο υπουργός Συντονισμού. Ενώ το υπουργείο θεσπίστηκε το 1951, ο πρώτος υπουργός Προεδρίας της Κυβερνήσεως τοποθετήθηκε από την κυβέρνηση Νικ. Πλαστήρα την 24.04.1952. Μέχρι τότε τα καθήκοντα ασκούσαν οι υφυπουργοί Παρά τω Πρωθυπουργώ, που μετά τη θέσπιση του νόμου ονομάστηκαν υφυπουργοί Παρά τη Προεδρία.

Το 1971, η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου κατήργησε το υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως και στη θέση του ίδρυσε το υπουργείο Κυβερνητικής Πολιτικής. Η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α], το 1974, επανιδρύει το υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως με το Ν.Δ. 216/1974 «Περί συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως» (ΦΕΚ 367/07.12.1974). Στις αρμοδιότητες του υπουργείου προστέθηκαν και εκείνες του τουρισμού. Το 1976 με το Νόμο 400/1976 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 203/03.08.1976) το υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως κατατάσσεται δεύτερο στην κυβερνητική ιεραρχία μετά το υπουργείο Συντονισμού.

Το 1982, η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου με το Νόμο 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81/02.07.1982) κατέταξε το υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης πρώτο τη τάξει στη σειρά των υπουργείων.

Το 1985, ο Νόμος 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/26.07.1985) διατήρησε το υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης στην πρώτη θέση της κυβερνητικής ιεραρχίας με αρμοδιότητες για θέματα Δημόσιας Διοίκησης, Τύπου και Μ.Μ.Ε., Ισότητας των δύο φύλων και εποπτείας της Κ.Υ.Π. (μετέπειτα Ε.Υ.Π.). Αφαιρέθηκαν από το υπουργείο οι αρμοδιότητες για θέματα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Απόδημου Ελληνισμού και Τουρισμού.

Το 1994 αποσπάστηκε από το υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης η Γενική Γραμματεία Τύπου για να δημιουργηθεί το υπουργείο Τύπου & Μ.Μ.Ε. Το 1995 το υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης καταργήθηκε αφού οι αρμοδιότητες για τη Δημόσια Διοίκηση μεταφέρθηκαν στο υπουργείο Εσωτερικών και ιδρύθηκε το υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 24.04.1952 (κυβέρνηση Νικ. Πλαστήρα) μέχρι 07.10.1973 (δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου).
β. από 02.01.1975 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]) μέχρι 14.09.1995 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 31
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 42 χρόνια, 1 μήνας, 26 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 88 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 32 (άνδρες)
Αναπληρωτές Υπουργοί: 3 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 33 (32 άνδρες, 1 γυναίκα)
Συνολικά απασχολήθηκαν 67 άτομα (66 άνδρες και 1 γυναίκα).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΝΟΒΑΣ Γεώργιος

24.04.1952 – 10.10.1952

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ

11.10.1952 – 18.11.1952

Δ. ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΙΦΝΑΙΟΣ Παναγιώτης

19.11.1952 – 10.04.1954

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Γεώργιος (γ)

11.04.1954 – 05.10.1955

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΥΧΝΟΣ Γεράσιμος

15.12.1954 – 05.10.1955

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Γεώργιος (γ)

06.10.1955 – 28.02.1956

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ Κωνσταντίνος

29.02.1956 – 04.03.1958

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ Μιχαήλ

05.03.1958 – 21.03.1958

Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (υπ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ

22.03.1958 – 16.05.1958

Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (υπ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ Κωνσταντίνος

17.05.1958 – 19.09.1961

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ Τρ.

05.01.1959 – 19.09.1961

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΑΖΗΣ Νικόλαος

22.09.1961 – 03.11.1961

Κων. ΔΟΒΑ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Δημήτριος

04.11.1961 – 18.06.1963

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

04.11.1961 – 18.06.1963

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ Γρηγόριος

19.06.1963 – 27.09.1963

Παν. ΠΙΠΙΝΕΛΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Αγγελος (β)

20.06.1963 – 27.09.1963

Παν. ΠΙΠΙΝΕΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΙΜΠΙΔΑΡΟΣ Πότης

28.09.1963 – 07.11.1963

Στ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ (υπηρ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος

28.09.1963 – 07.11.1963

Στ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΝΟΒΑΣ Γεώργιος

08.11.1963 – 30.12.1963

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ Διονύσιος

31.12.1963 – 18.02.1964

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (υπ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΑΝΙΑΣ Δημήτριος

31.12.1963 – 18.02.1964

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (υπ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ανδρέας

19.02.1964 – 04.06.1964

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Γεώργιος

19.02.1964 – 28.04.1965

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δημήτριος

05.06.1964 – 14.07.1965

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Παύλος

29.04.1965 – 14.07.1965

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δημήτριος

16.07.1965 – 19.07.1965

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΝΟΒΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος

20.07.1965 – 19.08.1965

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΝΟΒΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Ηλίας

20.08.1965 – 16.09.1965

Ηλ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΕΝΤΗΣ Θεοχάρης

20.08.1965 – 16.09.1965

Ηλ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΘΡΗΣ Εμμανουήλ

17.09.1965 – 04.10.1965

Στέφ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δημήτριος

17.09.1965 – 21.12.1966

Στέφ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος

05.10.1965 – 21.12.1966

Στέφ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΜΙΡΗΣ Νικόλαος

22.12.1966 – 02.04.1967

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (υπ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΑΝΙΑΣ Δημήτριος

22.12.1966 – 02.04.1967

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (υπ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Γρηγόριος

03.04.1967 – 20.04.1967

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Κωνσταντίνος (β)

03.04.1967 – 20.04.1967

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. (α)

21.04.1967 – 12.12.1967

Κων. ΚΟΛΛΙΑ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Θεοφ.

24.07.1967 – 31.10.1967

Κων. ΚΟΛΛΙΑ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (α)

13.12.1967 – 07.10.1973

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ Μιχαήλ

18.12.1967 – 19.06.1968

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΒΟΛΙΝΗΣ Κωνσταντίνος

20.06.1968 – 30.03.1970

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ Ιωάννης

01.02.1969 – 25.08.1971

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ Δημήτριος

31.03.1970 – 25.08.1971

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Γεώργιος (γ)

02.01.1975 – 27.11.1976

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ] ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Αχιλλέας

02.01.1975 – 20.10.1977

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ ΤΥΠΟΥ] ΛΑΜΠΡΙΑΣ Παναγιώτης

02.01.1975 – 20.10.1977

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ ΤΥΠΟΥ] ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. (γ)

21.10.1977 – 27.11.1977

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωστής

28.11.1977 – 09.05.1980

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ] ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Αχιλλέας

28.11.1977 – 09.05.1980

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ ΤΥΠΟΥ] ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Αθανάσιος

28.11.1977 – 09.05.1980

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωστής

10.05.1980 – 20.10.1981

Γ. ΡΑΛΛΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ] ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Αχιλλέας

10.05.1980 – 20.10.1981

Γ. ΡΑΛΛΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ ΤΥΠΟΥ] ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Αθανάσιος

10.05.1980 – 16.09.1981

Γ. ΡΑΛΛΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ ΤΥΠΟΥ] ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. (γ)

17.09.1981 – 20.10.1981

Γ. ΡΑΛΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ Μένιος

21.10.1981 – 16.01.1984

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ] ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ Γεώργιος

21.10.1981 – 04.07.1982

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ΤΥΠΟΥ] ΜΑΡΟΥΔΑΣ Δημήτριος

21.10.1981 – 08.05.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠ. [Ν. ΓΕΝΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜ.] ΛΑΛΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος

05.07.1982 – 04.06.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠ. [ΑΠΟΔ. ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ] ΦΩΤΗΛΑΣ Ασημάκης

05.07.1982 – 27.06.1984

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ Απόστολος

17.01.1984 – 04.06.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ΤΥΠΟΥ] ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ

09.05.1985 – 04.06.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ Απόστολος

05.06.1985 – 25.07.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ΤΥΠΟΥ] ΜΑΡΟΥΔΑΣ Δημήτριος

05.06.1985 – 25.07.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ακης

26.07.1985 – 04.02.1987

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Μιλτ.

26.07.1985 – 30.10.1986

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ΤΥΠΟΥ] ΛΑΛΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος

26.07.1985 – 04.12.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΨΗΣ Ιωάννης

28.01.1987 – 22.09.1987

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Απ.

05.02.1987 – 17.11.1988

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αθ.

23.09.1987 – 21.06.1988

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ [ΤΥΠΟΥ] ΜΑΡΟΥΔΑΣ Δημήτριος

22.06.1988 – 01.07.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ Μένιος

18.11.1988 – 16.03.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος

18.11.1988 – 30.11.1988

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ Αναστάσιος

17.03.1989 – 01.07.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ Δημήτριος (β)

02.06.1989 – 01.07.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθ.

02.07.1989 – 11.10.1989

Τζ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ Ν.-Λ.

03.07.1989 – 11.10.1989

Τζ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ Νικόλαος

12.10.1989 – 22.11.1989

Ι. ΓΡΙΒΑ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ Νικόλαος

23.11.1989 – 10.04.1990

Ξεν. ΖΟΛΩΤΑ (οικ.)
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πρ.

23.11.1989 – 10.04.1990

Ξεν. ΖΟΛΩΤΑ (οικ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΒΕΡΤ Μιλτιάδης

11.04.1990 – 30.10.1991

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ΤΥΠΟΥ] ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Βύρων

11.04.1990 – 06.08.1992

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ Σωτήριος

31.10.1991 – 12.10.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Γεώργιος

14.09.1993 – 12.10.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ Αναστάσιος

13.10.1993 – 27.12.1994

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ Τηλέμαχος

13.10.1993 – 07.07.1994

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ΤΥΠΟΥ] ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ευάγγελος

13.10.1993 – 07.07.1994

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ] ΑΡΣΕΝΗ Μαρία

22.11.1993 – 14.09.1995

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ Ιωάννης

28.12.1994 – 14.09.1995

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ