Υπ. Στρατιωτικών

Υπουργείο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Είναι αυτονόητο το απαραίτητο του υπουργείου Στρατιωτικών στην μετεπαναστατική Ελλάδα. Το ιδρυτικό Διάταγμα της 03.04.1833 «Περί σχηματισμού και της αρμοδιότητος της επί των Στρατιωτικών Γραμματείας» (ΦΕΚ 14/13.04.1833) προέβλεπε ότι σ’ αυτό υπάγονταν:
«α’. Ο διοργανισμός και η συμπλήρωσις του στρατού, τα αφορώντα την πειθαρχίαν και τα της αστυνομίας αυτού
β’. Η προμήθευσις της αναγκαίας δια τον στρατόν ενδυμασίας, του οπλισμού και των δια την ιππασίαν, δια τον στρατωνισμόν και δια τας στρατοπεδεύσεις απαιτουμένων σκευών

γ’. Η φροντίς περί της προμηθεύσεως δια το πυροβολικόν, δια το μηχανικόν και δια τους λόχους των τεχνιτών και των σκαπανέων υλικού
δ’. Η οικοδόμησις, επισκευή και διατήρησις των φρουρίων, ορμητηρίων (places d’ armes), και των στρατιωτικών κτιρίων
ε’. Όλα τα δια τον σχηματισμόν του στρατού και προμήθευσιν των εις αυτόν αβαγκαίων δημόσια καταστήματα
στ’. Οι στρατιωτικοί ποινικοί νόμοι και οι δια την υπηρεσίαν και οπλασκίαν κανονισμοί

ζ. Η επιτήρησις εις δια την δίκασιν ιδιαιτέρων στρατιωτικών αμαρτημάτων ή εγκλημάτων υπάρχοντα στρατιωτικά δικαστήρια
η’. Τα υγειονομικά καταστήματα δια την υπηρεσίαν του στρατού
θ’. Η μετατόπισις και αι κινήσεις του στρατού και αι στρατιωτικαί μετακομίσεις
ι’. Η φροντίς περί συστάσεως καταστημάτων δια την διασίτισιν απομάχων, χηρών και ορφανών, καθώς και άλλων φιλανθρωπικών καταστημάτων δια την ανάγκην του στρατού και η επιτήρησις εις την διεύθυνσιν αυτών

ια’. Η περί των αιχμαλώτων φροντίς
ιβ’. Αι προτάσεις περί προκηρύξεως στρατιωτικής αμνηστείας
ιγ’. Αι χωροφυλακαί (gendarmeries) καθ’ όσον αφορά το προσωπικόν και το οικονομικόν αυτών
ιδ’. Αι προτάσεις περί διορισμού, περί επί σιτηρεσίω αναπαύσεως ή περί αφέσεως των αξιωματικών και υπαλλήλων του στρατού
ιε’. Η ολική δαπάνη του στρατού και το περί αυτής λογιστικόν
ις’. Εις την επί των Στρατιωτικών Γραμματείαν υπάγονται όλαι αι αρχαί, αξιωματικοί και υπάλληλοι του στρατού».
Οι αρχικές αυτές αρμοδιότητες του υπουργείου Στρατιωτικών δεν υπέστησαν σημαντικές αλλαγές μέχρι την κατάργησή του.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 25.01.1833 (κυβέρνηση Σπ. Τρικούπη) μέχρι 05.07.1874 (κυβέρνηση Δημ. Βούλγαρη).
β. από 27.04.1875 (κυβέρνηση Χαρ. Τρικούπη) μέχρι 16.05.1901 (κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη).
γ. από 12.11.1901 (κυβέρνηση Αλ. Ζαΐμη) μέχρι 27.10.1927 (κυβέρνηση Αλ. Ζαΐμη).
δ. από 08.02.1928 (κυβέρνηση Αλ. Ζαΐμη) μέχρι 23.05.1942 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού στο εξωτερικό).
ε. από 30.12.1942 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού στο εξωτερικό) μέχρι 13.04.1950 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου).
στ. από 04.12.1952 μέχρι 14.12.1954 (κυβέρνηση Αλ. Παπάγου).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
α. από 14.09.1916 μέχρι 13.06.1917 (κυβέρνηση κινήματος «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ» στη Θεσσαλονίκη).
β. από 10.03.1944 (1η κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.) μέχρι 02.09.1944 (2η κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.).
γ. από 23.12.1947 (1η κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.) μέχρι 29.08.1949 (2η κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.).

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 160
Παράλληλες κυβερνήσεις: 5

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 116 χρόνια, 11 μήνες, 29 μέρες.
Σε παράλληλες κυβερνήσεις: 2 χρόνια, 11 μήνες.

ΠΡΟΣΩΠΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 243 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Γραμματείς Επικρατείας: 7 (άνδρες)
Υπουργοί: 97 (άνδρες)
Αναπληρωτές Υπουργοί: 1 (άνδρας)
Υφυπουργοί: 18 (άνδρες)
Αναπληρωτές Υφυπουργοί: 1 (άνδρας)
Υπηρεσιακοί Υφυπουργοί: 3 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 121 άτομα (άνδρες).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις παράλληλες κυβερνήσεις έγιναν 6 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 4 (άνδρες)
Γραμματείς: 1 (άνδρας)
Συνολικά απασχολήθηκαν 5 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ Κων.

25.01.1833 – 02.04.1833

Σπ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ Αλ.

03.04.1833 – 31.05.1833

Σπ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΜΑΛΤΣ Χριστόφορος

01.06.1833 – 11.10.1833

Σπ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΜΑΛΤΣ Χριστόφορος

12.10.1833 – 10.03.1834

Αλ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΛΕΣΣΟΥΙΡΟΣ Γ.-Γ.

11.03.1834 – 30.05.1834

Αλ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΛΕΣΣΟΥΙΡΟΣ Γ.-Γ.

31.05.1834 – 19.05.1835

Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΛΕΣΣΟΥΙΡΟΣ Γ.-Γ.

20.05.1835 – 09.06.1835

Ι.-Λ. ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓΚ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΜΑΛΤΣ Χριστόφορος

10.06.1835 – 01.02.1837

Ι.-Λ. ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓΚ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΜΑΛΤΣ Χριστόφορος

02.02.1837 – 19.12.1837

Ιγν. ΡΟΥΝΤΧΑΡΤ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΜΑΛΤΣ Χριστόφορος

20.12.1837 – 07.03.1840

Κων. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΜΑΛΤΣ Χριστόφορος

08.03.1840 – 23.06.1841

ΟΘΩΝΑ των Βίττελσμπαχ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΜΑΛΤΣ Χριστόφορος

24.06.1841 – 04.07.1841

ΟΘΩΝΑ των Βίττελσμπαχ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Ανδρέας (α)

05.07.1841 – 09.08.1841

ΟΘΩΝΑ των Βίττελσμπαχ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Ανδρέας (α)

10.08.1841 – 28.08.1841

ΟΘΩΝΑ των Βίττελσμπαχ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Αλ.

29.08.1841 – 02.09.1843

ΟΘΩΝΑ των Βίττελσμπαχ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΛΟΝΤΟΣ Ανδρέας (α)

03.09.1843 – 11.02.1844

Ανδρ. ΜΕΤΑΞΑ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΛΟΝΤΟΣ Ανδρέας (α)

12.02.1844 – 29.03.1844

Κων. ΚΑΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΔΙΟΣ Παναγιώτης

30.03.1844 – 05.08.1844

Αλ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ Κίτσος

06.08.1844 – 04.09.1847

Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ Κίτσος

05.09.1847 – 07.03.1848

Κ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΔΙΟΣ Παναγιώτης

08.03.1848 – 14.10.1848

Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Αν.

15.10.1848 – 16.04.1849

Κων. ΚΑΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ Κίτσος

17.04.1849 – 11.12.1849

Κων. ΚΑΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΪΚΟΣ Ιωάννης

12.12.1849 – 03.08.1850

Αντ. ΚΡΙΕΖΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΗΛΙΟΣ Σπυρίδων

04.08.1850 – 04.10.1853

Αντ. ΚΡΙΕΖΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΟΥΤΣΟΣ Σκαρλάτος

05.10.1853 – 15.05.1854

Αντ. ΚΡΙΕΖΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Δημ. (α)

16.05.1854 – 16.07.1854

Κων. ΚΑΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Δημ. (α)

17.07.1854 – 21.09.1855

Αλ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΜΟΛΕΝΣ Λεωνίδας

22.09.1855 – 12.11.1857

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΜΟΛΕΝΣ Λεωνίδας

13.11.1857 – 28.05.1859

Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΗΛΙΟΣ Σπυρίδων

29.05.1859 – 09.06.1859

Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Δημ. (α)

10.06.1859 – 10.03.1860

Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ Αθ.(α)

11.03.1860 – 21.01.1862

Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Δημ. (α)

22.01.1862 – 25.05.1862

Ανδρ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΗΛΙΟΣ Σπυρίδων

26.05.1862 – 10.10.1862

Ι. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Δημ.

11.10.1862 – 07.02.1863

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΟΣ Αρτέμιος

08.02.1863 – 12.02.1863

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΜΟΛΕΝΣ Λεωνίδας

13.02.1863 – 26.03.1863

Ζ.-Ζ. ΒΑΛΒΗ (προσ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Δημ. (α)

27.03.1863 – 28.04.1863

Διομ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ (προσ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Δημ. (α)

29.04.1863 – 18.06.1863

Μπεν. ΡΟΥΦΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Πάνος

19.06.1863 – 20.06.1863

Μπεν. ΡΟΥΦΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Ιωάννης

21.06.1863 – 24.10.1863

Μπεν. ΡΟΥΦΟΥ (προσ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΜΟΛΕΝΣ Λεωνίδας

25.10.1863 – 17.12.1863

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΜΕΖΑΣ Βασίλειος

18.12.1863 – 19.02.1864

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΓΓΕΤΑΣ Δημήτριος

20.02.1864 – 04.03.1864

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Πάνος

05.03.1864 – 15.04.1864

Κων. ΚΑΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΣ Χαρ.

16.04.1864 – 25.07.1864

Ζ.-Ζ. ΒΑΛΒΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΝΑΛΗΣ Αριστ.

26.07.1864 – 01.03.1865

Κων. ΚΑΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΝΑΛΗΣ Αριστ.

02.03.1865 – 23.09.1865

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΑΖΑΡΕΤΟΣ Τρ.

24.09.1865 – 19.10.1865

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΡΙΒΑΣ Δημήτριος

20.10.1865 – 02.11.1865

Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Δημ.(α)

03.11.1865 – 05.11.1865

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΑΖΑΡΕΤΟΣ Τρ.

06.11.1865 – 12.11.1865

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΡΙΒΑΣ Δημήτριος

13.11.1865 – 27.11.1865

Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΑΛΤΣΟΔΗΜΟΣ Β.

28.11.1865 – 25.01.1866

Μπεν. ΡΟΥΦΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΜΕΖΑΣ Β.

26.01.1866 – 08.06.1866

Μπεν. ΡΟΥΦΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΟΣ Αρτέμιος

09.06.1866 – 30.06.1866

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΣ Χαρ.

01.07.1866 – 17.12.1866

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Δημ. (α)

18.12.1866 – 19.12.1867

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΗΛΙΟΣ Σπυρίδων

20.12.1867 – 24.01.1868

Αρ. ΜΩΡΑΪΤΙΝΗ (εξωκ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΗΛΙΟΣ Σπυρίδων

25.01.1868 – 24.01.1869

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΟΥΤΣΟΣ Σκαρλάτος

25.01.1869 – 16.04.1870

Θρ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΜΟΛΕΝΣ Λεωνίδας

17.04.1870 – 08.07.1870

Θρ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΣ Χαρ.

09.07.1870 – 02.12.1870

Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Αλ.

03.12.1870 – 01.02.1871

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΜΟΛΕΝΣ Λεωνίδας

02.02.1871 – 27.10.1871

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΣ Χαρ.

28.10.1871 – 24.12.1871

Θρ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΣ Ιωάννης

25.12.1871 – 07.07.1872

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΡΙΒΑΣ Δημήτριος

08.07.1872 – 08.02.1874

Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΓΓΕΤΑΣ Δημήτριος

09.02.1874 – 26.04.1874

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΡΙΒΑΣ Δημήτριος

27.04.1874 – 05.07.1874

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΣ Πέτρος

27.04.1875 – 14.10.1875

Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Σπ.

15.10.1875 – 25.11.1876

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΜΕΖΑΣ Σωτήριος

26.11.1876 – 30.11.1876

Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Σπ.

01.12.1876 – 25.02.1877

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Αντ.

26.02.1877 – 18.05.1877

Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΜΕΖΑΣ Σωτήριος

19.05.1877 – 25.05.1877

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΣ Χαρ.

26.05.1877 – 03.09.1877

Κων. ΚΑΝΑΡΗ (οικ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΣ Χαρ.

04.09.1877 – 10.01.1878

Ακέφαλη κυβέρνηση
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΜΕΖΑΣ Σωτήριος

11.01.1878 – 21.08.1878

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Γ. (α)

22.06.1878 – 06.07.1878

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ Β.

07.07.1878 – 20.10.1878

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Σπ.

21.10.1878 – 25.10.1878

Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Γ. (α)

26.10.1878 – 17.12.1878

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΡΙΒΑΣ Δημήτριος

18.12.1878 – 09.03.1880

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Σπ.

10.03.1880 – 12.10.1880

Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Αντ.

13.10.1880 – 10.04.1881

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ Βλάσιος

11.04.1881 – 02.03.1882

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Σπ.

03.03.1882 – 09.03.1882

Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Χαρίλαος

10.03.1882 – 18.04.1885

Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Αντ.

19.04.1885 – 29.04.1886

Θεόδ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΜΕΖΑΣ Βασίλειος

30.04.1886 – 08.05.1886

Δημ. ΒΑΛΒΗ (εξωκ.)