Υπ. Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων

Υπουργείο ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τον Δεκέμβριο του 1954, η κυβέρνηση Αλ. Παπάγου με το Νόμο 3076/1954 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 1671/51 “Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων”» (ΦΕΚ 300/14.12. 1954) συνένωσε το υπουργείο Συγκοινωνιών και το υπουργείο Δημοσίων Έργων. Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε από πολλούς ως εύνοια στον τότε υπουργό Δημοσίων Έργων Κων. Καραμανλή [α], ώστε να αποκτήσει περισσότερες αρμοδιότητες.

Ο ιδρυτικός νόμος του υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων ανέφερε: «Συνιστάται Υπουργείων Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων εις ό υπάγονται αι μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος αρμοδιότητες, Υπηρεσίαι και θέσεις του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και του Υφυπουργείου Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Νήσων».

Στον ίδιο νόμο προβλέπονταν δύο θέσεις υφυπουργών «… δια των περί διορισμού αυτών Βασιλικών Διαταγμάτων καθοριζομένης και της ειδικής ονομασίας εκάστου». Έτσι, δεν επιτεύχθηκε ποτέ ουσιαστικά η ενοποίηση των δύο υπουργείων.

Τα δύο υπουργεία παρέμειναν ενωμένα μέχρι το 1961. Η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α] με το Β.Δ. 869/1961 «Περί διαιρέσεως του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 219/12.11.1961) δημιούργησε ξανά το υπουργείο Συγκοινωνιών και το υπουργείο Δημοσίων Έργων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κων. Καραμανλής [α] εισηγήθηκε τη διαίρεση του υπουργείου, αν και ήταν ο πρώτος που ανέλαβε το υπουργείο Συγκοινωνιών & Δημοσίων Έργων.

Μετά τη δημοσίευση του Β.Δ. έπαψε και ο διορισμός υφυπουργού Οικισμού, όπως γινόταν όσο διαρκούσε ο βίος του υπουργείου Συγκοινωνιών & Δημοσίων Έργων. Οι περί Οικισμού αρμοδιότητες εντάχθηκαν στο υπουργείο Δημοσίων Έργων.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 15.12.1954 (κυβέρνηση Αλ. Παπάγου) μέχρι 16.11.1961 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 7
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 6 χρόνια, 11 μήνες, 2 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 18 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 6 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 10 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 15 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κωνσταντίνος (α)

15.12.1954 – 05.10.1955

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ΟΙΚΙΣΜΟΥ] ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

15.12.1954 – 05.10.1955

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κων.

15.12.1954 – 05.10.1955

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ Λάμπρος

06.10.1955 – 28.02.1956

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ΟΙΚΙΣΜΟΥ] ΣΠΕΝΤΖΑΣ Νικόλαος

06.10.1955 – 28.02.1956

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ Δημήτριος

06.10.1955 – 28.02.1956

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Γεώργιος (γ)

29.02.1956 – 27.02.1958

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ΟΙΚΙΣΜΟΥ] ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ Τρύφων

29.02.1956 – 27.02.1958

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Χρυσόστομος

29.02.1956 – 04.03.1958

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ Τρύφων

28.02.1958 – 04.03.1958

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΙΠΠΑΣ Δημοσθένης

05.03.1958 – 16.05.1958

Κων. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΙΚΑΣ Σόλων

17.05.1958 – 19.09.1961

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ΟΙΚΙΣΜΟΥ] ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Εμμανουήλ

17.05.1958 – 01.12.1960

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Θεμιστοκλής

17.05.1958 – 19.09.1961

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΙΠΠΑΣ Δημοσθένης

20.09.1961 – 03.11.1961

Κων. ΔΟΒΑ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΙΚΑΣ Σόλων

04.11.1961 – 16.11.1961

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ΟΙΚΙΣΜΟΥ] ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Αλέξανδρος

04.11.1961 – 16.11.1961

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  Δημήτριος

04.11.1961 – 16.11.1961

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]