Υπ. Συγκοινωνίας(-ών)

Υπουργείο ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ(-ΩΝ)

Η ανάπτυξη των χερσαίων συγκοινωνιών έκανε αναγκαία την ύπαρξη ιδιαίτερου υπουργείου. Έτσι, ο Ελ. Βενιζέλος ίδρυσε το υπουργείο Συγκοινωνίας με το Νόμο 276/1914 «Περί ιδρύσεως Υπουργείου Συγκοινωνίας» (ΦΕΚ 156/11.06.1914). Στο υπουργείο «τασσόμενον έβδομον κατά σειράν, προ του Υπουργείου Στρατιωτικών» αποσπάσθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών υπηρεσίες, που διαιρέθηκαν στις διευθύνσεις: α) Δημοσίων Έργων, β) Σιδηροδρόμων, Τροχιοδρόμων και Μηχανουργικών Εγκαταστάσεων, γ) Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό Νόμο, στις αρμοδιότητες του υπουργείου εντάσσονταν: «α’. Η μελέτη των έργων και η διεύθυνσις της κατασκευής, συντηρήσεως και ανακαινίσεως, ως και η αστυνομία των εθνικών και επαρχιακών οδών και η εις βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους τεχνικών έργων των δημοτικών οδών, ο έλεγχος της μελέτης, κατασκευής, συντηρήσεως και ανακαινίσεως και η εποπτεία των τεχνικών έργων, των δαπάναις των δήμων, κοινοτήτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου κατασκευαζομένων
β’. Η μελέτη, εκχώρησις, κατασκευή και εκμετάλευσις τεχνική τε και οικονομική των Σιδηροδρόμων και Τροχιοδρόμων, ως και ο έλεγχος της εργασίας των Σιδηροδρόμων και Τροχιοδρόμων, και των εν ταις περιοχαίς τούτων εγκαταστάσεων, προς δε ο έλεγχος της λειτουργίας και ασφαλείας των αυτοκινήτων (εξαιρέσει των ανηκόντων εις την στρατιωτικών υπηρεσιών) των ατμολεβήτων και των ηλεκτρικών ή δι’ αερίου εγκαταστάσεων, ως και των βιομηχανικών εν γένει εγκαταστάσεων, και η τεχνική των υπηρεσιών τούτων αστυνομία
γ’. Η μελέτη και τα έργα κατασκευής, συντηρήσεως και εκμεταλλεύσεως των λιμένων προκυμαιών και κρηπιδωμάτων, εγκαταστάσεως μηχανημάτων φορτώσεως, και η εποπτεία της διαχειρήσεως των λιμενικών ταμείων και η διοίκησις των μη διοικούμενων υπό ειδικών επιτροπών
δ’. Η μελέτη, κατασκευή και συντήρησις των φάρων και φανών, των σημαντήρων, των δακτυλίων και των όρων δια τα πρυμνήσια, ως και των ναυτικών κτιρίων εν γένει, της χρήσεως και διοικήσεως των φάρων και φανών παραμενούσης εις την αρμοδιότηταν του Υπουργείου των Ναυτικών
ε’. Η κατασκευή, διαρρύθμισις και βελτίωσις και συντήρησις πάντων των δημοσίων κτιρίων, ως και των σχολικών, εξαιρουμένων των οχυρωματικών εν γένει έργων και των αποτελούντων μέρος αυτών κτιρίων και των συναφών έργων συγκοινωνίας. Αι προς συντήρησιν των στρατιωτικών κτιρίων μικραί επισκευαί ανατίθενται εις την στρατιωτικήν υπηρεσίαν, του υλικού προς τούτο ετησίως απαιτούμενου ποσού καθοριζομένου υπό του Υπουργείου των Στρατιωτικών εν τω Προϋπολογισμώ

στ’. Ο κανονισμός των δημοσίων υδάτων των ποταμών, χειμάρρων, λιμνών και διωρύγων, ε-κβολής τεχνικής, η εγκατάστασις και η λειτουργία πορθμείων, η παραχώρησις ροής υδάτων δια βιομηχανικάς εγκαταστάσεις, αι μελέται και η κατασκευή των σχετικών δια την ποταμοπλοΐαν έργων, υδατο-φραγμάτων και δεξαμενών, η μελέτη, κατασκευή και συντήρησις των έργων προασπίσεως των παροχθίων κτημάτων από πλημμυρών και προσχώσεων, της διοχετεύσεως υδάτων, η μελέτη και κατασκευή των έργων αποξηράνσεως ελών και αρδεύσεως, η συντήρησις των έργων τούτων και η σχετική τεχνική αστυνομία, ως και ο έλεγχος της μελέτης και κατασκευής υδραγωγείων
ζ’. ο έλεγχος και η εποπτεία της μελέτης, κατασκευής και συντηρήσεως των έργων εξυγιάνσεως και καλλωπισμού των πόλεων και κωμών ως και ο έλεγχος της μελέτης και εφαρμογής της ρυμοτομίας
η’. Ο έλεγχος της στερεότητος και ασφαλείας των ιδιωτικών εν γένει κτιρίων και η τεχνική αυτών αστυνομία
θ’. Η επί της διοικήσεως του Μετσοβείου Πολυτεχνείου εποπτεία, ως και η σύστασις, ο οργανισμός και η διοίκησις σχολών, εν αις διδάσκεται πάσα υπηρετική των εις το Υπουργείον τούτο υπαγομένων κλάδων επιστήμη ή τέχνη
ι’. Άπασαι αι κατά τους κειμένους νόμους εις την αρμοδιότητα της Γενικής Διευθύνσεως των Ταχυδρομείων και Τηλεγράφων υπαγόμεναι υπηρεσίαι ταχυδρομείων, τηλεγράφων και τηλεφώνων».

Το υπουργείο καταργήθηκε προσωρινά από την εκτός Ελλάδας εδρεύουσα πια κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού με το Β.Δ. 2/1941 «Περί περιορισμού αριθμού μελών της Κυβερνήσεως Ημών» (ΦΕΚ 162/02.06. 1941 στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας). Η κυβέρνηση όμως Γ. Παπανδρέου [α] στο εξωτερικό το επανίδρυσε και διόρισε, λίγο πριν την απελευθέρωση (02.09.1944) υπουργό των προερχόμενο από το ΕΑΜ Ν. Ασκούτση, που είχε διατελέσει και γραμματέας Συγκοινωνίας στην παράλληλη κυβέρνηση της Π.Ε.Ε.Α.
Το μεγάλο εύρος των αρμοδιοτήτων του υπουργείου έμελλε να γεννήσει, αργότερα, νέα υπουργεία με αρμοδιότητες που αποσπάστηκαν απ’ αυτό. Έτσι, μετά την αποχώρηση των Γερμανών από την Ελλάδα, η κυβέρνηση της Απελευθέρωσης του Γ. Παπανδρέου [α] ίδρυσε το υπουργείο Μεταφορών.
Το 1951 η κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου με τον Α.Ν. 1671/1951 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 33/28.01.1951) κατάργησε το υπουργείο Μεταφορών και το υπουργείο Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων, που μέχρι τότε λειτουργούσαν παράλληλα, και ένωσε τις αρμοδιότητές τους δημιουργώντας νέο υπουργείο με το ίδιο (σχεδόν) όνομα, το υπουργείο Συγκοινωνιών.

«Εις το Υπουργείον Συγκοινωνιών, ως μετονομάζεται το μέχρι τούδε Υπουργείον Μεταφορών, υπάγονται πάσαι οι αρμοδιότητες αι μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος ασκούμεναι υπό των Υπουργών Μεταφορών και Τ.Τ.Τ. καταργουμένου του Υπουργείου Τ.Τ.Τ. ως αυτοτελούς υπουργείου».
Το 1954, με το Νόμο 3076/1954 «Περί τροποποίησεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 1671/51 “Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων”» (ΦΕΚ 300/14.12.1954) το υπουργείο Συγκοινωνιών ενώνεται με το υπουργείο Δημοσίων Έργων και δημιουργήθηκε το υπουργείο Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

Το 1961, η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α] επανίδρυσε το υπουργείο Συγκοινωνιών, διαχωρίζοντάς το από το υπουργείο Δημοσίων Έργων με το Β.Δ. «Περί διαιρέσεως του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 219/12.11.1961). Το 1971, η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου με το Ν.Δ. 957/1971 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 166/25.08.1971) ένωσε το υπουργείο Συγκοινωνιών με εκείνο της Εμπορικής Ναυτιλίας και δημιούργησε το υπουργείο Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το 1973, με το Ν.Δ. 175/1973 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 230/24.09. 1973), που θέσπισε η δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη, επανιδρύθηκε το υπουργείο Συγκοινωνιών, που όμως μετονομάστηκε σε υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Το 1976 η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α] με το νέο νόμο για το Υπουργικό Συμβούλιο, το Νόμο 400/1976 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 203/03.08.1976), επανέφερε πάλι την ονομασία υπουργείο Συγκοινωνιών για το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Το 1985 η κυβέρνηση του Ανδρ. Παπανδρέου επανέφερε στο υπουργείο Συγκοινωνιών την ονομασία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Υπουργείο με το ίδιο όνομα εμφανίζεται στις παράλληλες κυβερνήσεις του κινήματος ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ στη Θεσσαλονίκη, σε δύο κατοχικές κυβερνησεις (Γ. Τσολάκογλου, Ι. Ράλλη), στις δύο κυβερνήσεις Π.Ε.Ε.Α. και στη 2η κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 19.06.1914 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 01.06.1941 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού).
β. από 02.09.1944 μέχρι 17.10.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α] στο εξωτερικό).
γ. από 28.01.1951 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου) μέχρι 14.12.1954 (κυβέρνηση Αλ. Παπάγου).
δ. από 17.11.1961 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]) μέχρι 25.08.1971 (δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου).
ε. από 10.09.1976 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]) μέχρι 25.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
α. από 14.09.1916 μέχρι 13.06.1917 (κυβέρνηση κινήματος «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ» στη Θεσσαλονίκη).
β. από 30.04.1941 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου) μέχρι 17.10.1944 (κατοχική κυβέρνηση Ι. Ράλλη).
γ. από 10.03.1944 (1η κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.) μέχρι 02.09.1944 (2η κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.).
δ. από 31.01.1949 μέχρι 29.08.1949 (2η κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 70
Παράλληλες κυβερνήσεις: 6
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 51 χρόνια, 6 μήνες, 17 μέρες.
Σε παράλληλες κυβερνήσεις: 4 χρόνια, 10 μήνες, 15 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 123 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 74 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 29 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 100 άτομα (άνδρες).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις παράλληλες κυβερνήσεις έγιναν 7 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 5 (άνδρες)
Γραμματείς: 2 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 7 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Δημήτριος

19.06.1914 – 24.02.1915

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Γεώργιος

25.02.1915 – 09.08.1915

Δημ. ΓΟΥΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Δημήτριος

10.08.1915 – 23.09.1915

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Δημήτριος

24.09.1915 – 24.10.1915

Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Δημήτριος

25.10.1915 – 08.06.1916

Στέφ. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΕΓΡΗΣ Φωκίων

09.06.1916 – 02.09.1916

Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ Ιωάννης

03.09.1916 – 26.09.1916

Νικ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ Αλέξανδρος

14.09.1916 – 13.06.1917

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

27.09.1916 – 20.04.1917

Σπ. ΛΑΜΠΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Περικλής (α)

21.04.1917 – 13.06.1917

Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αλέξανδρος

14.06.1917 – 03.11.1920

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Παναγής

04.11.1920 – 23.01.1921

Δημ. ΡΑΛΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Παναγής

24.01.1921 – 25.03.1921

Νικ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Παναγής

26.03.1921 – 01.03.1922

Δημ. ΓΟΥΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ξενοφών

02.03.1922 – 02.05.1922

Δημ. ΓΟΥΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

03.05.1922 – 08.05.1922

Νικ. ΣΤΡΑΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ξενοφών

09.05.1922 – 27.08.1922

Π. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΤΣΑΣ Αντώνιος

28.08.1922 – 15.09.1922

Νικ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ Πέτρος

16.09.1922

Αν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ Πέτρος

17.09.1922 – 13.11.1922

Σωτ. ΚΡΟΚΙΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Λουκάς

14.11.1922 – 10.01.1924

Στυλ. ΓΟΝΑΤΑ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Εμμανουήλ

11.01.1924 – 05.02.1924

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΝΑΒΟΣ Ιωάννης

06.02.1924 – 11.03.1924

Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΗΣΑΪΑΣ Γεώργιος

12.03.1924 – 24.07.1924

Αλ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Νότης

25.07.1924 – 06.10.1924

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΗΣ Γεώργιος

07.10.1924 – 06.11.1925

Ανδρ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΛΑΛΑΣ Ιωάννης

07.11.1924 – 14.06.1925

Ανδρ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Βύρων

15.06.1925 – 25.06.1925

Ανδρ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ Αναστάσιος

26.06.1925 – 03.01.1926

Θεόδ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Ιωάννης

28.08.1925 – 03.01.1926

Θεόδ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ Αναστάσιος

04.01.1926 – 18.07.1926

Θεόδ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ Ιδικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Ιωάννης

04.01.1926 – 18.07.1926

Θεόδ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ Ιδικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Περικλής (α)

19.07.1926 – 25.08.1926

Αθ. ΕΥΤΑΞΙΑ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΜΕΖΑΣ Θρασύβουλος

26.08.1926 – 15.09.1926

Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΔΑΧΟΣ Γεώργιος

16.09.1926 – 10.10.1926

Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΝΑΞΑΣ Αρτέμιος

11.10.1926 – 03.12.1926

Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Ιωάννης

04.12.1926 – 16.08.1927

Αλ. ΖΑΪΜΗ (οικ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Ιωάννης

17.08.1927 – 07.02.1928

Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Ιωάννης

08.02.1928 – 03.07.1928

Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Σπυρίδων (α)

04.06.1928 – 03.07.1928

Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ Αντώνιος

04.07.1928 – 06.06.1929

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ Στυλιανός

07.06.1929 – 15.12.1929

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Βύρων

07.06.1929 – 15.12.1929

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Βύρων

16.12.1929 – 21.12.1930

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΒΡΑΑΜ Νικόλαος

16.12.1929 – 21.12.1930

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΓΚΑΣ Δημήτριος

22.12.1930 – 25.05.1932

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΑΔΑΣ Χρήστος

22.12.1930 – 25.05.1932

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ Σπυρίδων

26.05.1932 – 04.06.1932

Αλ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Κωνσταντίνος

26.05.1932 – 04.06.1932

Αλ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΑΛΟΣ Λουκάς

05.06.1932 – 03.11.1932

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΓΕΒΙΝΑΣ Λίνος

10.06.1932 – 03.11.1932

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Γεώργιος

04.11.1932 – 15.01.1933

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Πέτρος

04.11.1932 – 15.01.1933

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος (α)

16.01.1933 – 05.03.1933

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ Πέτρος

16.01.1933 – 05.03.1933

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ Κωνσταντίνος

06.03.1933 – 09.03.1933

Αλ. ΟΘΩΝΑΙΟΥ (De facto)