Υπ. Συντονισμού & Προγραμματισμού

Υπουργείο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Το 1973, η δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη ίδρυσε το υπουργείο Συντονισμού & Προγραμματισμού, που έγινε ο κεντρικός επιτελικός φορέας της κυβέρνησης. Το ιδρυτικό Ν.Δ. 175/1973 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 230/24.09.1973) προέβλεπε για το υπουργείο: «Εισηγείται την χάραξιν των γενικών κατευθύνσεων της κυβερνητικής πολιτικής και καταρτίζει τα σχέδια και τα προγράμματα κυβερνητικής δράσεως δια την εν γένει ανάπτυξιν της χώρας επί εθνικής και περιφερειακής κλίμακος.

Παρακολουθεί την εφαρμογήν των ως άνω προγραμμάτων και συντονίζει την δραστηριότητα των κατ’ ιδίαν φορέων ιδία δε των Οικονομικών Υπουργείων. Προσδιορίζει τα μέτρα πολιτικής επί των τιμών και εισοδημάτων, του ισοζυγίου πληρωμών, και αναπτύξεως της κεφαλαιαγοράς. Χειρίζεται, εν συνεργασία μετά του Υπουργείου Εξωτερικών, τα θέματα τα αναφερόμενα εις την συμφωνία συνδέσεως μετά της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος.
Εποπτεύει επί του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.), Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητος (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.)».
Το υπουργείο Συντονισμού & Προγραμματισμού διατηρήθηκε στην πρώτη θέση της κυβερνητικής ιεραρχίας μέχρι το 1976 οπότε η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α] το κατήργησε επανιδρύοντας το υπουργείο Συντονισμού.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 08.10.1973 (δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη) μέχρι 27.11.1977 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 4
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 4 χρόνια, 1 μήνας, 20 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 10 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 3 (άνδρες)
Αναπληρωτές Υπουργοί: 2 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 5 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 10 άτομα (άνδρες).