Υπ. Συντονισμού

Υπουργείο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Μετά την απελευθέρωση από τη γερμανική κατοχή, η χώρα είχε ανάγκη από ανασυγκρότηση. Και θα έπρεπε να συντονιστούν όλα τα συναρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες για τη ταχύτερη επίτευξη αυτού του σκοπού. Μετά το ολιγόμηνο εγχείρημα του υπουργείου Ανασυγκροτήσεως, ιδρύθηκε από την κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη το υπουργείο Συντονισμού. Ο Α.Ν. «Περί συστάσεως Υπουργείου Συντονισμού» (ΦΕΚ 298/11.12.1945) ανέφερε: «Προς τον σκοπόν της ταχυτέρας ανασυγκροτήσεως της παραγωγής και της τακτοποιήσεως των Δημοσίων Οικονομικών και του Εθνικού Νομίσματος, συνιστάται Υπουργείον Συντονισμού υπό Υπουργόν – Αντιπρόεδρον της Κυβερνήσεως.
Έργον τούτου είναι ο συντονισμός των ενεργειών των Υπουργείων Οικονομικών, Εθνκής Οικονομίας, Γεωργίας και Εφοδιασμού, ως και των Υπουργείων Εργασίας, Μεταφορών και Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργείου Ανοικοδομήσεως, εφ’ όσον οι ενέργειαι των τελευταίων τούτων σχετίζονται με οικονομικά θέματα».

Ο ιδρυτικός νόμος του αναβαθμισμένου αυτού υπουργείου, αφού ο υπουργός του θα είχε και τον τίτλο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, προέβλεπε διάρκεια ζωής ένα χρόνο. Η ζωή του όμως παρατάθηκε για αρκετά χρόνια και αναρριχήθηκε από την τρίτη θέση, που είχε αρχικά καταταγεί στην πρώτη της κυβερνητικής ιεραρχίας.

Το υπουργείο Συντονισμού απέκτησε μεγαλύτερη σημασία το 1951, όταν καταργήθηκε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Οι αρμοδιότητές του σταδιακά αυξήθηκαν και το Ν.Δ. 1/1968 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 270/02.11.1968) προέβλεπε:

«Εις το Υπουργείον Συντονισμού ανήκουν: α’. Η κατεύθυνσις, ο έλεγχος και η παρακολούθησις πασών των εν τη χώρα λειτουγουσών Τραπεζών και άλλων Χρηματοδοτικών Οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου β’. Η εποπτεία επί του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μεταφερομένης εις το Υπουργείον τούτο της παρά τω Υπουργείω Προεδρίας Κυβερνήσεως Υπηρεσίας Τουρισμού».

Το 1971 η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου, με το Ν.Δ. 957/1971 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 166/25.08.1971) κατήργησε το υπουργείο Συντονισμού και μετέφερε τις αρμοδιότητές του στα υπουργεία Κυβερνητικής Πολιτικής και Εθνικής Οικονομίας, που επανίδρυσε.

Η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α], το 1976, με το Νόμο 400/1976 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 203/03.08.1976) επανίδρυσε το υπουργείο Συντονισμού και το κατάταξε στην πρώτη θέση της κυβερνητικής ιεραρχίας, μέχρι το 1982 που η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου το κατάργησε οριστικά επανιδρύοντας το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 22.11.1945 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη) μέχρι 25.08.1971 (δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου).
β. από 11.01.1974 μέχρι 23.07.1974 (δικτατορική κυβέρνηση Αδ. Ανδρουτσόπουλου)
γ. από 10.09.1976 (κυβέρνηση Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]) μέχρι 04.07.1982 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου)
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 43
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 31 χρόνια, 10 μήνας, 19 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 94 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 26 (άνδρες)
Αναπληρωτές Υπουργοί: 7 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 23 (άνδρες)
Υπηρεσιακοί Υφυπουργοί: 1 (άνδρας)
Μόνιμοι Υπηρεσιακοί Υφυπουργοί: 1 (άνδρας)
Συνολικά απασχολήθηκαν 51 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Εμμανουήλ

22.11.1945 – 03.04.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Στέφ. (β)

13.04.1946 – 17.04.1946

Παν. ΠΟΥΛΙΤΣΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΙΛΙΑΝΟΣ Μιχαήλ

13.04.1946 – 17.04.1946

Παν. ΠΟΥΛΙΤΣΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΙΛΙΑΝΟΣ Μιχαήλ

18.04.1946 – 01.10.1946

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Στέφ. (β)

18.04.1946 – 01.10.1946

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Στέφ. (β)

02.10.1946 – 23.01.1947

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΙΛΙΑΝΟΣ Μιχαήλ

02.10.1946 – 23.01.1947

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

24.01.1947 – 26.01.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Στέφ. (β)

27.01.1947 – 28.08.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΙΛΙΑΝΟΣ Μιχαήλ

27.01.1947 – 16.02.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΕΛΜΗΣ Δημήτριος

29.08.1947 – 06.09.1947

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Στέφ. (β)

07.09.1947 – 17.11.1948

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Στέφ. (β)

18.11.1948 – 19.01.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ Λάμπρος

18.11.1948 – 19.01.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Στέφ. (β)

20.01.1949 – 13.04.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Στέφ. (β)

14.04.1949 – 29.06.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Στέφ. (β)

30.06.1949 – 05.01.1950

Αλ. ΔΙΟΜΗΔΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Στέφ. (β)

06.01.1950 – 06.02.1950

Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ Γεώργιος

07.02.1950 – 22.03.1950

Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Φωκίων

23.03.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος

24.03.1950 – 14.04.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Εμμανουήλ

15.04.1950 – 20.08.1950

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Φωκίων

21.08.1950 – 03.09.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος

04.09.1950 – 12.09.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Στέφ. (β)

13.09.1950 – 02.11.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΜΟΝ. ΥΠΗΡ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος

10.10.1950 – 02.11.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος (α)

03.11.1950 – 03.07.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΗΡ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ Κωνσταντίνος

05.12.1950 – 21.05.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ Πέτρος

22.05.1951 – 03.07.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Σοφοκλής

04.07.1951 – 02.08.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΗΡ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ Κωνσταντίνος

04.07.1951 – 02.08.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Εμμανουήλ

03.08.1951 – 29.09.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ Κωνσταντίνος

03.08.1951 – 29.09.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΣ Γεώργιος

30.09.1951 – 26.10.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ Γεώργιος

27.10.1951 – 10.10.1952

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΟΛΩΤΑΣ Ξενοφών

11.10.1952 – 18.11.1952

Δημ. ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ Σπυρίδων

19.11.1952 – 02.04.1954

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ Θάνος

05.09.1953 – 02.04.1954

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΦΥΠ. [ΑΠΟΚ. ΣΕΙΣΜ. ΝΗΣΩΝ] ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Χρήστος

05.09.1953 – 10.04.1954

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ Θάνος

03.04.1954 – 14.11.1954

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΦΥΠ. [ΑΠΟΚ. ΣΕΙΣΜ. ΝΗΣΩΝ] ΡΩΜΑΝΟΣ Γεώργιος

11.04.1954 – 15.11.1954

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Παναγής

15.11.1954 – 05.10.1955

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Ανδρέας

06.10.1955 – 28.02.1956

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]