Υπ. Τύπου και Διαφωτίσεως

Υπουργείο ΤΥΠΟΥ & ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΩΣ

Μετά την Απελευθέρωση της χώρας από τη γερμανική κατοχή, η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α] με την υπ’ αριθ. 2 Συντακτική Πράξη «Περί συστάσεως Υφυπουργείου Τύπου και Διαφωτίσεως» (ΦΕΚ 29/01.12. 1944) ίδρυσε ανεξάρτητο Υφυπουργείο Τύπου & Διαφωτίσεως. Στο ιδρυτικό νομοθέτημα αναφερόταν: «Αρμοδιότης του Υφυπουργείου είναι η διαφώτησις της Δημοσίας Γνώμης τόσον του εσωτερικού όσον και του εξωτερικού επί παντός ζητήματος σχέσιν έχοντος με την πολιτικήν, κοινωνικήν, πνευματικήν και οικονομικήν ζωήν του Ελληνικού Λαού και την ανύψωσιν της στάθμης του πολιτισμού του, επιτυγχανομένων δια της παροχής παντός σχετικού στοιχείου εις τον Ξένον Τύπον, της συνεχούς παρακολουθήσεως τούτου, και του Ελληνικού Τύπου, του Θεάτρου, του Κινηματογράφου, των Ραδιοφωνικών εκπομπών, ως και παντός άλλου μέσου δυναμένου να συντελέση εις τους ανωτέρω σκοπούς».

Η κυβέρνηση Παν. Κανελλόπουλου το αναβάθμισε σε υπουργείο επαναφέροντας την ονομασία Τύπου & Πληροφοριών.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 23.10.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 10.08.1945 (κυβέρνηση Π. Βούλγαρη).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 3
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 7 μήνες, 18 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 3 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 2 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 1 (άνδρας)
Συνολικά απασχολήθηκαν 3 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ Πέτρος

23.10.1944 – 02.01.1945

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

03.01.1945 – 07.04.1945

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ Διονύσιος

08.04.1945 – 10.08.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ