Υπ. Τύπου και Πληροφοριών

Υπουργείο ΤΥΠΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α] στο Κάιρο με τον Α.Ν. 3269/1944 «Περί συστάσεως Υπουργείου Τύπου και Πληροφοριών» (ΦΕΚ 20/07.06.1944) ίδρυσε ξεχωριστό υπουργείο Τύπου και Πληροφοριών, που: «Εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου τούτου υπάγονται όλα τα ζητήματα τα αναφερόμενα εις τον Τύπον εν γένει ως και την συγκέντρωσιν και παροχήν πληροφοριών και τον εν γένει διαφωτισμόν της ελληνικής και της ξένης κοινής γνώμης».

Τα υπουργείο διατηρήθηκε μέχρι την απελευθέρωση της Ελλάδας από την γερμανική κατοχή. Η κυβέρνηση Παν. Κανελλόπουλου με τον Α.Ν. 637/1945 «Περί μετατροπής του Υφυπουργείου Τύπου και Πληροφοριών εις Υπουργείον» (ΦΕΚ 265/01.11.1945) επανίδρυσε το υπουργείο αναβαθμίζοντας το υφυπουργείο Τύπου & Διαφωτίσεως σε υπουργείο και επανέφερε την ονομασία Τύπου & Πληροφοριών.

Με το Ν.Δ. «Περί εγκαταστάσεως και δευτέρου Υφυπουργού (Τύπου και Πληροφοριών) παρά τω Υπουργείω Εξωτερικών» (ΦΕΚ 134/17.04.1946) η κυβέρνηση Κων. Τσαλδάρη κατάργησε το υπουργείο και μετέφερε τις αρμοδιότητές του στο υπουργείο Εξωτερικών. Ένα μήνα αργότερα με το Ν.Δ. «Περί ανασυστάσεως Υφυπουργείου Τύπου και Πληροφοριών και Οργανώσεως των Υπηρεσιών αυτού» (ΦΕΚ 161/11.05. 1946) δημιουργήθηκε αυτοτελές υφυπουργείο παρά τω υπουργείω Εξωτερικών πάντα. Και σε λίγους μήνες νέο διάταγμα, το Ν.Δ. 158/1946 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. της 10ης. 05.1946» (ΦΕΚ 318/27.09.1946) προστέθηκαν στις αρμοδιότητες του υφυπουργείου πάλι εκείνες του Τουρισμού.

Έτσι, με συνεχείς εναλλαγές στις αρμοδιότητες, την ονομασία, τη στέγη και το βαθμό συνεχίστηκε η πορεία του (υφ)υπουργείου μέχρι το 1951 όταν ο Α.Ν. 1671/1951 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 33/28.01.1951) ίδρυσε το υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης στο οποίο μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες του υπουργείου Τύπου & Πληροφοριών, όπου και παρέμειναν μέχρι το 1994 (εκτός από την περίοδο της δικτατορίας των συνταγματαρχών) οπότε ιδρύθηκε το υπουργείο Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 25.05.1943 μέχρι 19.01.1944 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού στο εξωτερικό).
β. από 08.06.1944 μέχρι 17.10.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α] στο εξωτερικό).
γ. από 11.08.1945 (κυβέρνηση Π. Βούλγαρη) μέχρι 03.04.1946 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη).
δ. από 27.01.1947 μέχρι 16.02.1947 (κυβέρνηση Δημ. Μάξιμου).
ε. από 07.09.1947 μέχρι 06.05.1948 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη).
στ. από 15.04.1950 μέχρι 20.08.1950 (κυβέρνηση Νικ. Πλαστήρα).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 10
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 2 χρόνια, 8 μήνες, 20 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 12 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία: 6 σε υπουργούς, 6 σε υφυπουργούς.
Υπουργοί: 6 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 5 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 11 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΥΣΟΣ  Γεώργιος

25.05.1943 – 19.01.1944

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (εξωτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ Γεώργιος

08.06.1944 – 17.10.1944

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α] (εξωτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ Μιχαήλ

11.08.1945 – 17.08.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΝΔΡΑΜΗΣ Βασίλειος

18.08.1945 – 16.10.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΝΔΡΑΜΗΣ Βασίλειος

17.10.1945 – 31.10.1945

Αρχιεπ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ Κωνσταντίνος

01.11.1945 – 21.11.1945

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

22.11.1945 – 25.11.1945

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ Ηρακλής (β)

26.11.1945 – 04.03.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΥΧΝΟΣ Γεράσιμος

09.03.1946 – 03.04.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΡΟΣΟΣ Γεώργιος

27.01.1947 – 16.02.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ-ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ Νικ.

07.09.1947 – 06.05.1948

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ Νικόλαος

15.04.1950 – 20.08.1950

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ