Υπ. Βασιλικού Οίκου Εξωτερικών

Υπουργείο ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Την 3 Απριλίου του 1833 δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Διάταγμα «Περί του σχηματισμού και της αρμοδιότητος της επί του Βασιλικού Οίκου και των Εξωτερικών Γραμματείας της Επικρατείας» [ΦΕΚ 13/10.04.1833]. Από τον τίτλο φαίνεται ότι δινόταν μεγαλύτερη σημασία στο θέματα του Βασιλικού Οίκου παρά σ’ εκείνα των εξωτερικών σχέσεων του κράτους. Η αρμοδιότητες της Γραμματείας ήταν:

«α’. Η διατήρησις των δικαιωμάτων και συμφερόντων του Βασιλείου καθ’ όλας τας εξωτερικάς σχέσεις του, η φροντίς περί όλων των διαπραγματεύσεων και ανταποκρίσεων με εξωτερικάς Κυβερνήσεις και με τους παρά τη Βασιλική Ελληνική Κυβερνήσει διαπιστωμένους διπλωματικούς Πράκτορας των ξένων Δυνάμεων, η καθοδήγησις των εις τας ξένας επικρατείας Ελληνικών Πρέσβεων και Προξένων, η μετ’ αυτών αλληλογραφία και εκπεραίωσις, διατήρησις και εκτέλεσις όλων των συνθηκών με τας ξένας Δυνάμεις,

β’. Ο επί του Βασιλικού Οίκου και των Εξωτερικών Γραμματεύς κρατεί την δημοσίαν αλληλογραφίαν του Βασιλέως με τους ξένους Βασιλείς και Κυβερνήσεις,

γ’. Όλα τα αναγόμενα εις τας οικειακάς συνθήκας και εις τα ιδιαίτερα ηγεμονικά δικαιώματα του Βασιλικού Οίκου,

δ’. Η διαφρόντησις των υποθέσεων των υπηκόων της Ελλάδος εις τας ξένας επικρατείας και παρά ταις ξέναις Δυνάμεσιν. Ως προς τούτο είναι προ πάντων χρέος της επί του Βσιλικού Οίκου και των Εξωτερικών Γραμματείας να φροντίζη να παραλαμβάνη από την Αυλή του Πάπα τας όσας οι Καθολικού Δόγματος υπήκοοι της Ελλάδος ήθελαν ζητήσει εκκλησιαστικάς αδείας,

ε’. Δια της αυτής Γραμματείας κρατείται η αλληλογραφία μετά της Παπικής Αυλής ή των Αρχών και Πρακτόρων αυτής και του Καθολικού Ιερατείου του τόπου: ο Γραμματεύς χρεωστεί να αποφεύγη πάσαν κατά τούτο αναβολήν και παράνομον εμπόδισιν επί ιδία αυτού ευθύνη,

στ’. Η έκδοσις και επικύρωσις των διά τας ξένας επικρατείας διαβατηρίων, καθώς και η επικύρωσις των δια τα εκτός Επικρατείας διωρισμένων εγγράφων,

ζ’. Η μετά προλαβούσαν συγκατάθεσιν του Βασιλέως έκδοσις των αδειών, δια των οποίων επιτρέπεταί τινι να εμβή εις ξένην στρατιωτικήν ή πολιτικήν υπηρεσίαν, να δεχθή ξένα διάσημα (τάγματα, ordres), άλλας διαβραβεύσεις, ή ξένας συντάξεις (pension),

η’. Αι μεταναστεύσεις και εξαγωγαί της περιουσίας,

θ’. Αι περί της πολιτογραφήσεως αιτήσεις,

ι’. Τα περί των διασήμων (ταγμάτων, ordres),

ια’. Η επιστασία και η ανωτάτη διεύθυνσις των αρχείων του Βασιλικού Οίκου και της Επικρατείας».

Ο Νόμος ΛΓ’/1844 «Περί διοργανισμού των Υπουργείων» (ΦΕΚ 14/07.06.1846) διατηρεί «το επί του Βασιλικού Οίκου και επί των Εξωτερικών» Υπουργείο πια στην πρώτη θέση των υπουργείων.

Μετά την έξωση του βασιλιά Όθωνα των Βίττελσμπαχ, η κυβέρνηση Δημ. Βούλγαρη με το Διάταγμα 4/11ης Οκτωβρίου 1862 (ΦΕΚ 1/15.10.1862) μετονομάζει το υπουργείο Βασιλικού Οίκου και Εξωτερικών σε υπουργείο Εξωτερικών.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ

Σε επίσημες κυβερνήσεις:

α. από 25.01.1833 (κυβέρνηση Σπ. Τρικούπη) μέχρι 10.10.1862 (κυβέρνηση Ι. (Γενναίου) Κολοκοτρώνη).

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

Επίσημες κυβερνήσεις: 24

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Σε επίσημες κυβερνήσεις: 29 χρόνια, 5 μήνες, 27 μέρες.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ

Σε επίσημες κυβερνήσεις:

Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου έγιναν 43 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία

Γραμματείς Επικρατείας: 9 άτομα (άνδρες)

Υπουργοί: 19 άτομα (άνδρες)

Συνολικά απασχολήθηκαν 22 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Σπυρίδων

25.01.1833 – 11.10.1833

Σπ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ Αλέξανδρος

12.10.1833 – 30.05.1834

Αλ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΡΙΖΟΣ Ιάκωβος

31.05.1834 – 19.05.1835

Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΡΙΖΟΣ Ιάκωβος

20.05.1835 – 27.01.1836

Ι.-Λ. ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓΚ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΡΙΖΟΣ Ιάκωβος

13.02.1836 – 01.02.1837

Ι.-Λ. ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓΚ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΡΟΥΝΤΧΑΡΤ Ιγνάτιος

02.02.1837 – 07.12.1837

Ιγν. ΡΟΥΝΤΧΑΡΤ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ Κωνσταντίνος

08.12.1837 – 19.12.1837

Ιγν. ΡΟΥΝΤΧΑΡΤ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ Κωνσταντίνος

20.12.1837 – 07.03.1840

Κων. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ Κωνσταντίνος

08.03.1840 – 15.05.1840

ΟΘΩΝΑ των Βίττελσμπαχ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΪΚΟΣ Ανδρόνικος

16.05.1840 – 09.02.1841

ΟΘΩΝΑ των Βίττελσμπαχ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ Αλέξανδρος

10.02.1841 – 23.06.1841

ΟΘΩΝΑ των Βίττελσμπαχ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Δημήτριος

24.06.1841 – 09.08.1841

ΟΘΩΝΑ των Βίττελσμπαχ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΡΙΖΟΣ Ιάκωβος

10.08.1841 – 02.09.1843

ΟΘΩΝΑ των Βίττελσμπαχ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Ανδρέας (α)

03.09.1843 – 11.02.1844

Ανδρ. ΜΕΤΑΞΑ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΑΝΣΟΛΑΣ Δρόσος

12.02.1844 – 29.03.1844

Κων. ΚΑΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Σπυρίδων (α)

30.03.1844 – 05.08.1844

Αλ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ Ιωάννης

06.08.1844 – 01.11.1846

Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ Κίτσος

02.11.1846 – 15.12.1846

Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ Ιωάννης

16.12.1846 – 30.07.1847

Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΛΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος

31.07.1847 – 04.09.1847

Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΛΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος

05.09.1847 – 07.03.1848

Κ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΣΟΛΑΣ Δρόσος

08.03.1848 – 24.06.1848

Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Κωνσταντίνος

25.06.1848 – 14.10.1848

Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Κωνσταντίνος

15.10.1848 – 12.01.1849

Κων. ΚΑΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΝΤΟΣ Αναστάσιος

13.01.1849 – 28.02.1849

Κων. ΚΑΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Γεώργιος (α)

01.03.1849 – 11.12.1849

Κων. ΚΑΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΝΤΟΣ Αναστάσιος

12.12.1849 – 22.07.1850

Αντ. ΚΡΙΕΖΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Πέτρος

23.07.1850 – 22.04.1851

Αντ. ΚΡΙΕΖΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΪΚΟΣ Ανδρόνικος

23.04.1851 – 15.05.1854

Αντ. ΚΡΙΕΖΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Περικλής (β)

16.05.1854 – 16.07.1854

Κων. ΚΑΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ Αλέξανδρος

17.07.1854 – 31.05.1855

Αλ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Περικλής (β)

03.06.1855 – 21.09.1855

Αλ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Σπυρίδων (α)

22.09.1855

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΙΛΗΒΕΡΓΟΣ Νικόλαος

23.09.1855 – 13.10.1855

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΓΚΑΒΗΣ Αλέξανδρος

14.02.1856 – 12.11.1857

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΓΚΑΒΗΣ Αλέξανδρος

13.11.1857 – 28.05.1859

Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Ανδρέας

29.05.1859 – 11.01.1860

Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Θρασύβουλος

12.01.1860 – 17.04.1860

Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Ανδρέας

21.06.1860 – 21.01.1862

Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Ανδρέας

22.01.1862 – 25.05.1862

Ανδρ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Νικόλαος

26.05.1862 – 10.06.1862

Ι. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ευστάθιος

11.06.1862 – 19.07.1862

Ι. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Νικόλαος

20.07.1862 – 10.10.1862

Ι. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ