Υπ. Υγείας

Υπουργείο ΥΓΕΙΑΣ

Το 2012, η κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά με το Π.Δ. 85/21.06.2012 ίδρυσε το υπουργείο Υγείας, μεταφέροντας τις προνοιακές αρμοδιότητες από το υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. Αποστολή του υπουργείου είναι η άσκηση κοινωνικής πολιτικής για την υγεία και την πρόνοια, που περιλαμβάνει:

α) την προαγωγή, την προστασία, τη διατήρηση και την αποκατάσταση της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόμου και του κοινωνικού συνόλου,
β) την προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων κατά την παροχή των υπηρσιών υγείας και πρόνοιας,
γ) την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τον έλεγχο των αγαθών και υπηρεσιών που επηρεάζουν την υγεία των ατόμων και η λήψη μέτρων για την προαγωγή της καλύτερης δυνατής ποιότητας ζωής,
δ) τον καθορισμό, την εκπαίδευση, τον έλεγχο και την προαγωγή των επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας, καθώς και τον καθορισμό και τον έλεγχο παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης των αγαθών υγείας, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του κοινωνικού συνόλου,
ε)την ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για την προαστασία και προαγωγή της υγείας και των υγιεινών τρόπων διαβίωσης, καθώς και την αποφυγή και αντιμετώπιση των νόσων και των αναπηριών και τις διαδικασίες επανένταξης των ατόμων στο κοινωνικό σύνολο.

Με την ίδια ονομασία (υπουργείο Υγείας) λειτούργησε υπουργείο και στην παράλληλη 2η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (Δ.Σ.Ε.).

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 21.06.2012 μέχρι σήμερα (31.08.2012) (κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
α. από 31.01.1949 μέχρι 29.08.1949 (2η κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.).

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 1
Παράλληλες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 2 μήνες, 11 μέρες.
Σε παράλληλες κυβερνήσεις: 6 μήνες, 29 μέρες.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 1 τοποθέτηση στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 1 (άνδρας)
Αναπληρωτές Υπουργοί: 1 (άνδρας)
Υφυπουργοί: 1 (γυναίκα)
Συνολικά απασχολήθηκαν 3 άτομα (2 άνδρες και 1 γυναίκα).

Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις παράλληλες κυβερνήσεις έγιναν 1 τοποθέτηση υπουργού στην πολιτική του ηγεσία.
Συνολικά απασχολήθηκε 1 άτομο (άνδρας).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ Πέτρος

31.01.1949 – 29.08.1949

2η  Δ.Σ.Ε.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ Ανδρέας

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΛΜΑΣ Μάριος

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΟΠΟΥΛΗ Φωτεινή

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ