Υπουργεία, Εισαγωγή

υπουργείο Εφοδιασμού & Διανομών, υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας, υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας & Αντιλήψεως, υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας & Υγιεινής, υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, υπουργείο Κρατικής Υγιεινής & Αντιλήψεως, υπουργείο Κυβερνητικής Πολιτικής, υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, υπουργείο Μεταφορών, υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, υπουργείο Ναυτικών, υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου, υπουργείο Ναυτιλίας, Μεταφορών & Επικοινωνιών, υπουργείο Οικισμού & Ανοικοδομήσεως, υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, υπουργείο Περιθάλψεως, υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, υπουργείο Πολιτικού Συντονισμού παρά τω Πρωθυπουργώ, υπουργείο Πολιτισμού, υπουργείο Πολιτισμού & Επιστημών, υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού, υπουργείο Προγραμματισμού & Κυβερνητικής Πολιτικής, υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως(-ης), υπουργείο Προνοίας & Κρατικής Αντιλήψεως, υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,

υπουργείο Σιδηροδρόμων, υπουργείο Συγκοινωνιών & Δημοσίων Έργων, υπουργείο Συντονισμού, υπουργείο Συντονισμού & Προγραμματισμού, υπουργείο Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων, Τηλεφώνων, υπουργείο Τουρισμού, υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, υπουργείο Τύπου & Διαφωτίσεως, υπουργείο Τύπου & Μ.Μ.Ε., υπουργείο Τύπου & Πληροφοριών, υπουργείο Τύπου & Τουρισμού, υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας, υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπουργείο Υγιεινής & Εθνικής Προνοίας, υπουργείο Υγιεινής & Κοινωνικής Προνοίας, υπουργείο Υγιεινής & Προνοίας, υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας & Αντιλήψεως, υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, υπουργός Υπουργικού Συμβουλίου, υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού & Περιβάλλοντος, Γενική Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας, Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος, Γενική Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας, Γενική Διοίκηση Ηπείρου, Γενική Διοίκηση Θεσσαλονικείς, Γενική Διοίκηση Θράκης, Γενική Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας, Γενική Διοίκηση Κωνσταντινουπόλεως [Υπάτη Αρμοστεία], Γενική Διοίκηση Νήσων Αιγαίου Πελάγους, Γενική Διοίκηση Νήσων Αρχιπελάγους, Γενική Διοίκηση Νήσων Ιόνιου Πελάγους, Γενική Διοίκηση Πρωτευούσης, Γενική Διοίκηση Σάμου, Γενική Διοίκηση Σμύρνης [Υπάτη Αρμοστεία]).

Β. 25 ονομασίες υπουργείων και 2 ονομασίες Γενικών Διοικήσεων εμφανίζονται σε επίσημες και παράλληλες κυβερνήσεις (υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου, Αντιπρόεδροι Κυβερνήσεως, υπουργείο Γεωργίας, υπουργείο Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, υπουργείο Δικαιοσύνης, υπουργείο Εθνικής Άμυνας(-ης), υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, υπουργείο Εθνικής Προνοίας, υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, υπουργείο Εξωτερικών, υπουργείο Επισιτισμού, υπουργείο Εργασίας, υπουργείο Εσωτερικών, υπουργείο Θρησκευμάτων & Παιδείας, υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας, υπουργείο Οικονομικών, υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, υπουργός Παρά τω Πρωθυπουργώ, υπουργείο Προνοίας, υπουργείο Σιδηρόδρομων & Αυτοκίνητων, υπουργείο Στρατιωτικών, υπουργείο Συγκοινωνίας, υπουργείο Συνεταιρισμών, υπουργείο Υγείας, υπουργείο Υγιεινής, Γενική Διοίκηση Κρήτης, Γενική Διοίκηση Μακεδονίας).

Γ. 8 ονομασίες υπουργείων εμφανίζονται μόνο σε παράλληλες κυβερνήσεις (υφυπουργείο Αγορανομίας, υφυπουργείο Δημοσίας Ασφαλείας, υπουργείο Δημοσίων Κτημάτων & Εσωτερικού Αποικισμού, υφυπουργείο Εθνικών Μειονοτήτων, γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, υπουργείο Περιθάλψεως Οικογενειών Επιστράτων & Προσφύγων, υπουργείο Πολεμικού Εφοδιασμού, υπουργείο Προμηθείας & Κατανομής Τροφίμων).
Εμφανίσεις Υπουργείων και Γενικών Διοικήσεων σε κυβερνήσεις.

Σε 203 επίσημες κυβερνήσεις εμφανίζεται το υπουργείο Οικονομικών, σε 202 το υπουργείο Δικαιοσύνης και σε 29 η Γενική Διοίκηση Θράκης.
Στις λιγότερες επίσημες κυβερνήσεις (από 1) εμφανίζονται 30 υπουργεία και 2 Γενικές Διοικήσεις.
Στις 8 παράλληλες κυβερνήσεις εμφανίζονται 5 υπουργεία.
Στις λιγότερες παράλληλες κυβερνήσεις (από 1) εμφανίζονται 12 υπουργεία.

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Το μεγαλύτερο ενεργό χρόνο σε επίσημες κυβερνήσεις (218 χρόνια, 1 μήνα, 9 μέρες) έχει το υπουργείο Οικονομικών και 16 χρόνια, 8 μήνες, 2 μέρες η Γενική Διοίκηση Θράκης.
Το μικρότερο ενεργό χρόνο σε επίσημες κυβερνήσεις (13 μέρες) έχει το υπουργείο Εθνικής Προνοίας και 1 μήνα, 14 μέρες η Γενική Διοίκηση Νήσων Αρχιπελάγους.
Ομαδοποιώντας τις ονομασίες των υπουργείων:

6 μήνες 16 υπουργεία

6 μήνες

1 χρόνο 10 υπουργεία

1 χρόνο

5 χρόνια 40 υπουργεία

5 χρόνια

10 χρόνια 17 υπουργεία

10 χρόνια

50 χρόνια 27 υπουργεία

50 χρόνια

100 χρόνια 7 υπουργεία

100 χρόνια

6 υπουργεία

Και τις ονομασίες των Γενικών Διοικήσεων:

1 χρόνο 5 Γενικές Διοικήσεις

1 χρόνο

10 χρόνια 6 Γενικές Διοικήσεις

10 χρόνια

5 Γενικές Διοικήσεις

Στις παράλληλες κυβερνήσεις:
Το μεγαλύτερο ενεργό χρόνο σε παράλληλες κυβερνήσεις (6 χρόνια, 4 μήνες, 18 μέρες) έχουν το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εσωτερικών και 3 χρόνια, 5 μήνες η Γενική Διοίκηση Κρήτης.
Το μικρότερο ενεργό χρόνο σε παράλληλες κυβερνήσεις (14 μέρες) έχει το υφυπουργείο Α-γορανομίας και 1 χρόνο, 7 μήνες η διοίκηση Μακεδονίας.
Ομαδοποιώντας τις ονομασίες των υπουργείων:

1 χρόνο 12 υπουργεία

1 χρόνο

5 χρόνια 16 υπουργεία

5 χρόνια

5 υπουργεία