Υπουργεία, Εισαγωγή

ΝΟΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διάταγμα /1917 (ΦΕΚ 112/14.06.1917) ● Περί ιδρύσεως Υπουργείου Γεωργίας και Δημοσίων Κτημάτων
Ν.Δ. /1917 (ΦΕΚ 112/14.06.1917) ● Περί συστάσεως Υπουργείου Περιθάλψεως
Νόμος 1116/1918 (ΦΕΚ 4/03.01.1918) ● Περί διορισμού Υπουργού άνευ χαρτοφυλακίου
Νόμος 1149/1918 (ΦΕΚ 34/12.02.1918) ● Περί Γενικών Διοικήσεων εν ταις Νέαις Χώραις
Νόμος 1748/1918 (ΦΕΚ 250/10.12.1918) ● Περί διορισμού Υπουργού άνευ χαρτοφυλακίου και προσωρινά Υπουργού Εξωτερικών
Νόμος 1947/1920 (ΦΕΚ 23/25.01.1920) ● Περί διορισμού Υπουργού άνευ χαρτοφυλακίου
Νόμος 2761/1922 (ΦΕΚ 28/08.05.1922) ● Περί συστάσεως Υπουργείου του Θησαυρού
Νόμος 2762/1922 (ΦΕΚ 69) ● Περί συστάσεως Υπουργείου Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
Νόμος 2882/1922 (ΦΕΚ 122) ● Περί μεταρρυθμίσεως και συμπληρώσεως του Υπουργείου της Περιθάλψεως, μετονομαζομένου εις Υπουργείον Υγιεινής και Προνοίας
Ν.Δ. /1922 (ΦΕΚ 180/28.09.1922) ● Περί καταργήσεως του Υπουργείου του Θησαυρού
Ν.Δ. 13/14.12.1922 (ΦΕΚ 269) ● Μετονομασία του υπουργείου Υγιεινής & Προνοίας σε υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας & Αντιλήψεως
Ν.Δ. /14.03.1923 (ΦΕΚ 70/16.03.1923) ● Περί καταργήσεως του Υπουργείου των Τ.Τ.Τ.
Ν.Δ. /11-13.06.1923 ● Καταργείται το υπουργείο Επισιτισμού & Αυτάρκειας
Ν.Δ. /1924 (ΦΕΚ 68/28.03.1924) ● Περί ιδρύσεως Υπουργείου Εννόμου Τάξεως
Ν.Δ. /1924 (ΦΕΚ 248/04.10.1924) ● Περί καταργήσεως του Υπουργείου Εννόμου Τάξεως
Ν.Δ. /1926 (ΦΕΚ 11/12.01.1926) ● Περί καταργήσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Υγιεινής, Προνοίας & Αντιλήψεως
Ν.Δ. /1926 (ΦΕΚ 16/16.01.1926) ● Περί συστάσεως θέσεως Υφυπουργού του Υπουργικού Συμβουλίου
Ν.Δ. /1926 (ΦΕΚ 11/22.01.1926) ● Περί καταργήσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Υγιεινής, Προνοίας & Αντιλήψεως
Ν.Δ. /1926 (ΦΕΚ 140/29.04.1926) ● Περί μετονομασίας του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως κ.λπ.
Ν.Δ. /1926 ● Περί καταργήσεως του από 16 Ιανουαρίου 1926 Ν.Δ. “περί συστάσεως θέσεως Υφυπουργού του Υπουργικού Συμβουλίου”
Ν.Δ. /1926 (ΦΕΚ 286/28.08.1926) ● Περί επανιδρύσεως του Υπουργείου Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως
Ν.Δ. /1926 (ΦΕΚ 294/05.09.1926) ● Περί ανασυστάσεως του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
Σύνταγμα του 1927 ● Καθιέρωση του θεσμού του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως
Ν.Δ. 25/1928 (ΦΕΚ 174/25.08.1928) ● Περί ιδρύσεως Υφυπουργείου Υγιεινής
Νόμος 3665/1928 (ΦΕΚ 243/22.11.1928) ● Περί ιδρύσεως θέσεως Υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ
Νόμος 4172/1929 (ΦΕΚ 201/16.06.1929) ● Περί συστάσεως αυτοτελούς Υπουργείου Υγιεινής
Νόμος 4451/1929 ● Περί συστάσεως Υπουργείου Αεροπορίας
Α.Ν. /1935 (ΦΕΚ 463/14.10.1935) ● Περί ιδρύσεως υφυπουργού παρά τω υπουργείω Εσωτερικών● Περί συστάσεως θέσεως Υφυπουργού του Υπουργικού Συμβουλίου
Α.Ν. /1935 (ΦΕΚ 465/14.10.1935) ● Περί συστάσεως Υπουργείου Εργασίας
Α.Ν. /1936 (ΦΕΚ 27/18.01.1936) ● Περί καταργήσεως του Υπουργείου Εργασίας
Α.Ν. 1/1936 (ΦΕΚ 328/05.08.1936) ● Περί μετονομασίας του Υφυπουργείου Ναυτικών εις Υφυπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας
Α.Ν. 3/1936 (ΦΕΚ 343/12.08.1936) ● Περί Ιδρύσεως Υπουργείου Σιδηροδρόμων
Α.Ν. 4/1936 (ΦΕΚ 343/12.08.1936) ● Περί καταστάσεως και ετέρου Υφυπουργού παρά τω Υφυπουργείω Εσωτερικών
Α.Ν. 45/1936 (ΦΕΚ 379/31.08.1936) ● Περί συστάσεως Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού
Α.Ν. 46/1936 (ΦΕΚ 379/31.08.1936) ● Περί συστάσεως Υφυπουργείου Εργασίας
Ν.Δ. 1929/1939 (ΦΕΚ 350/03.01.1939) ● Περί συστάσεως Υφυπουργείου Συνεταιρισμών παρά το Προέδρω της Κυβερνήσεως
Β.Δ. 2/1941 (ΦΕΚ 162/02.06.1941) ● Περί περιορισμού αριθμού μελών της Κυβερνήσεως Ημών
Α.Ν. 3168/1943 (ΦΕΚ 18/25.05.1943) ● Περί αναστολής του Α.Ν. 45/1936 “Περί συστάσεως Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού”
Α.Ν. 3205/1943 ● Περί αρμοδιότητος της Διευθύνσεως Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών
Α.Ν. 3268/1944 (ΦΕΚ 20/07.06.1944) ● Περί μεταβολής του Υφυπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας εις Υπουργείον
Α.Ν. 3270/1944 (ΦΕΚ 20/07.06.1944) ● Περί συστάσεως Υπουργείου Επισιτισμού
Α.Ν. 3269/1944 (ΦΕΚ 20/07.06.1944) ● Περί συστάσεως Υπουργείου Τύπου και Πληροφοριών
Α.Ν. 3267/1944 (ΦΕΚ Α’ 20/07.06.1944) ● Περί συστάσεως Υπουργείου Ανασυγκροτήσεως
Α.Ν. 3312/1944 (ΦΕΚ 32/01.09.1944) ● Περί μεταβιβάσεως των αρμοδιοτήτων του Υφυπουργείου Αγορανομίας εις το Υπουργείον Επισιτισμού και συγχωνεύσεως των υπηρεσιών αυτού
Α.Ν. 3330/1944 (ΦΕΚ 37/14.10.1944) ● Περί του τρόπου λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας
Α.Ν. 6/1944 (ΦΕΚ 10/06.11.1944) ● Περί Ιδρύσεως Υπουργείου Τ.Τ.Τ.
Α.Ν. 31/1944 (ΦΕΚ 20/20.11.1944) ● Περί ιδρύσεως Υπουργείου Μεταφορών και διαιρέσεως των Υπηρεσιών αυτού
Α.Ν. 27/1944 (ΦΕΚ 28/24.11.1944) ● Περί μετονομασίας του υπουργείου Επισιτισμού εις Υπουργείον Εφοδιασμού κ.λπ.