Υπουργεία, Εισαγωγή

ΝΟΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σ.Π. 2/1944 (ΦΕΚ 29/01.12.1944) Περί συστάσεως Υφυπουργείου Τύπου και Διαφωτίσεως
Διάταγμα 16/1945 (ΦΕΚ 45/28.02.1945) Περί αρμοδιότητος Υφυπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
Α.Ν. 183/45 (ΦΕΚ 50/07.03.1945) ● Περί συγχωνεύσεως Υπουργείου Υγιεινής και Κοινωνικής Προνοίας
Α.Ν. 204/1945 (ΦΕΚ 63/20.03.1945) ● Περί συστάσεως θέσεως Υφυπουργού παρά τω Υπουργείω Εμπορικής Ναυτιλίας
Α.Ν. 637/1945 (ΦΕΚ 265/01.11.1945) Περί μετατροπής του Υφυπουργείου Τύπου και Πληροφοριών εις Υπουργείον
Α.Ν. 638/1945 (ΦΕΚ 265/01.11.1945) ● Περί συστάσεως Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ.λπ.
Νόμος 8/45 (ΦΕΚ 10/06.11.1945) ● Περί συστάσεως Υπουργείου Υγιεινής
Α.Ν. 640/1945 (ΦΕΚ 270/08.11.1945) ● Περί ιδρύσεως Γενικών Διοικήσεων Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους, καταργήσεως των Ομώνυμων Διοικήσεων κ.λπ.
Α.Ν. 655/1945 (ΦΕΚ 275/10.11.1945) ● Περί αρμοδιότητος και οργανώσεως του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως
Α.Ν. 711/1945 (ΦΕΚ 296/08.12.1945) ● Περί συστάσεως Υπουργείου Πολιτικού Συντονισμού παρά τω Πρωθυπουργώ
Α.Ν. /1945 (ΦΕΚ 298/11.12.1945) ● Περί συστάσεως Υπουργείου Συντονισμού
Α.Ν. 768/1945 (ΦΕΚ 317/27.12.1945) ● Περί συστάσεως Υφυπουργείου υπό τον τίτλον Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως
Ν.Δ. /1946 (ΦΕΚ 134/17.04.1946) ● Περί εγκαταστάσεως και δευτέρου Υφυπουργού (Τύπου και Πληροφοριών) παρά τω Υπουργείω Εξωτερικών
Ν.Δ. /1946 (ΦΕΚ 161/11.05.1946) ● Περί ανασυστάσεως Υφυπουργείου Τύπου και Πληροφοριών και Οργανώσεως των Υπηρεσιών αυτού
Ν.Δ. 158/1946 (ΦΕΚ 318/27.09.1946) ● Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. της 10ης.05.1946
Ν.Δ. 666/1948 (ΦΕΚ 119/07.05.1948) ● Περί συστάσεως Υπουργείου Εφοδιασμού και Διανομών
Α.Ν. 1431/1950 (ΦΕΚ 94/11.04.1950) ● Περί συστάσεως υπουργείου Εθνικής Αμύνης
Α.Ν. 1671/1951 (ΦΕΚ 33/28.01.1951) ● Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων
Νόμος 3076/1954 (ΦΕΚ 300/14.12.1954) ● Περί τροποποίησεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 1671/51 “Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων”
Β.Δ. 869/1961 (ΦΕΚ 219/12.11.1961) ● Περί διαιρέσεως του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων
Ν.Δ. 4372/64 (ΦΕΚ 168/01.10.1964) ● Περί συστάσεως Υπουργείου Υγιεινής
Ν.Δ. 4426/1964 (ΦΕΚ 208/09.11.1964) ● Περί συστάσεως Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως
Ν.Δ. /1968 (ΦΕΚ 270/21.11.1968) ● Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων
Ν.Δ. 957/1971 (ΦΕΚ 166/25.08.1971) ● Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων
Ν.Δ. 1174/1972 (ΦΕΚ 100/30.06.1972) ● Περί αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Ν.Δ. 957/1971 “περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων”
Ν.Δ. 175/1973 (ΦΕΚ 230/24.09.1973) ● Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων
Ν Δ. /1974 (ΦΕΚ 348/20.11.1974) ● Περί επανιδρύσεως Υπουργείου Βορείου Ελλάδος και καταργήσεως θέσεων υφυπουργών
Ν.Δ. 216/1974 (ΦΕΚ 367/07.12.1974) ● Περί συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως
Π.Δ. 770/75 (ΦΕΚ A’ 248/1975) ● Περί διαρθρώσεως του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως κλπ.
Νόμος 400/1976 (ΦΕΚ 203/03.08.1976) ● Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων
Νόμος 1032/1980 (ΦΕΚ 57/14.03.1980) ● Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος
Νόμος 1266/1982 (ΦΕΚ 81/02.07.1982) ● Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις
Νόμος 1480/1984 (ΦΕΚ 151/05.10.1984) ● Περί συστάσεως θέσεως Υπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
Νόμος 1558/1985 (ΦΕΚ 137/26.07.1985) ● Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα
Π.Δ. 137/1985 (ΦΕΚ 51/24.04.1986) ● Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
Π.Δ. 320/1988 (ΦΕΚ A’ 149/1988) ● Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης
Απόφαση Υ 704/1988 (ΦΕΚ Β’ 575/19.08.1988) ● Μετονομασία του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας σε Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης