Υπουργεία, Εισαγωγή

ΝΟΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Νόμος 1835/1989 (ΦΕΚ 76/14.03.1989) ● Σύσταση Υπουργείου Τουρισμού και ρύθμιση θεμάτων δημόσιας διοίκησης
Νόμος 1943/1991 ● Αντικατάσταση των υπουργών Άνευ Χαρτοφυλακίου με τους υπουργούς Επικρατείας
Π.Δ. 181/1994 (ΦΕΚ 116/07.07.1994) ● Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του
Π.Δ. 372/1995 (ΦΕΚ 201/14.09.1995) ● Μετονομασία του υπουργείου Εργασίας σε υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων● Μεταφορά της Γενικής Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας
Π.Δ. 373/1995 (ΦΕΚ 201/14.09.1995) ● Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του
Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ 01.02.1996) ● Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης
Απόφαση Υ 1/10.03.2004 ● Μετονομασία του υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας● Μετονομασία του υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας σε υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

● Μετονομασία του υπουργείου Γεωργίας σε υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

● Μετονομασία του υπουργείου Αιγαίου σε υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

● Μετονομασία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

● Μετονομασία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

● Μετονομασία του υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας σε υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Νόμος 3242/2004 ● Κατάργηση του υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στον Πρωθυπουργό
Νόμος 3270/2004 ● Μετονομασία του υπουργείου Τουρισμού σε υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης
Π.Δ. 205/19.09.2007 ● Συγχώνευση του υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με το υπουργείο Δημόσιας Τάξης στο υπουργείο Εσωτερικών
Απόφαση 2876/07.10.2009 ● Μετονομασία του υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας σε υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης● Μετονομασία του υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών σε υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Π.Δ. 185/07.10.2009 ● Ιδρύεται το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Π.Δ. 186/07.10.2009 ● Συγχωνεύονται το υπουργείο Πολιτισμού και το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης στο υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Π.Δ. 65/27.06.2011 ● Ιδρύεται το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Π.Δ. 85/21.06.2012 ● Μετονομασία του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων σε υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων● Ιδρύεται του υπουργείου Υγείας

● Ιδρύεται το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

● Ιδρύεται το υπουργείο Ναυτιλίας

Απόφαση Υ 31/28.06.2012 ● Καθορισμός αρμοδιοτήτων του υπουργού Επικρατείας (κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά)
Απόφαση Υ 70/11.07.2012 ● Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων του υπουργού Επικρατείας (κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά)
Π.Δ. 94/17.07.2012 ● Μετονομασία του υπουργείου Ναυτιλίας σε υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

Στις σελίδες που ακολουθούν γίνεται αναλυτική παρουσίαση των κατά τη χρονολογική σειρά που εμφανίστηκαν στις κυβερνήσεις.