Υπουργεία, Εισαγωγή

«Οι Υπουργοί έχουν είσοδον ελευθέραν εις τας συνεδριάσεις της Βουλής, της Γερουσίας και των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, πλην των εξεταστικών, και ακούονται οσάκις ζητήσουν τον λόγον, ψηφοφορούν δε μόνον, εάν είναι μέλη αυτών. Η Βουλή, η Γερουσία και αι επιτροπαί αυτών δύνανται να απαιτήσουν την παρουσίαν των Υπουργών» (άρθρο 90).
«Ειδικός νόμος δύναται να κανονίση τα του θεσμού των Υφυπουργών, οι οποίοι δεν αποκλείεται να αποτελούν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Αι διατάξεις του άρθρου 90 ισχύουν και δια τους Υφυπουργούς» (άρθρο 91).

«Το ασυμβίβαστον, το θεσπιζόμενον εις το άρθρο 40 ως προς τα καθήκοντα του βουλευτού, ισχύει και δια τα καθήκοντα του Υπουργού και του Υφυπουργού» (άρθρο 92).
«Διαταγή του Προέδρου της Δημοκρατίας, έγγραφος ή προφορική, δεν απαλλάσσει της ευθύνης τους Υπουργούς. Η Βουλή μόνη έχει το δικαίωμα να κατηγορή τους Υπουργούς, κατά τους περί ευθύνης Υπουργών νόμους, δι’ αδικήματα διαπραχθέντα κατά την άσκησιν των καθηκόντων αυτών, ενώπιον της Γερουσίας, συγκροτουμένης εις ειδικόν δικαστήριον, συμφώνως με όσα ειδικός νόμος θέλει ορίσει. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δύναται να απονείμη χάριν εις Υπουργόν καταδικασθέντα κατά τας ανωτέρω διατάξεις μόνον με την συγκατάθεσιν της Βουλής» (άρθρο 93).

Το Σύνταγμα του 1952 δεν είχε πολλές διαφορές στο Περί της Κυβερνήσεως κεφάλαιο από εκείνο του 1927. Λόγω αλλαγής του πολιτεύματος όπου στο Σύνταγμα του 1927 γράφεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Σύνταγμα του 1952 γράφεται Βασιλεύς. Οι σημαντικότερες διαφορές είναι:
«Το πρόσωπον του Βασιλέως είναι ανεύθυνον και απαραβίαστον, οι δε Υπουργοί αυτού είναι υπεύθυνοι» (άρθρο 29).
«Ο Βασιλεύς διορίζει και παύει τους Υπουργούς αυτού» (άρθρο 31).

«Την Κυβέρνησιν αποτελεί το Υπουργικόν Συμβούλιον, συγκείμενον εκ των Υπουργών υπό την προεδρίαν του Πρωθυπουργού.
Δύναται δια διατάγματος προκαλουμένου υπό του Πρωθυπουργού, να διορισθώσιν είς ή πλείονες εκ των Υπουργών Αντιπρόεδροι του Υπουργικού Συμβουλίου.
Εν ελλείψει αντιπροέδρου, ο Πρωθυπουργός ορίζει, οσάκις παρίσταται ανάγκη, εκ των Υπουργών προσωρινόν αναπληρωτήν του.
Ειδικός νόμος δύναται να κανονίση τα του θεσμού των Υφυπουργών, οι οποίοι δεν αποκλείεται να αποτελώσι μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου» (άρθρο 76).
«Ουδείς εκ της Βασιλικής οικογενείας δύναται να διορισθή Υπουργός»

Τα ασυμβίβαστα, τα θεσπιζόμενα εις τας παραγράφους 5 – 9 του άρθρου 71 ως προς τα καθήκοντα του βουλευτού, ισχύουσι και δια τα καθήκοντα του Υπουργού και του Υφυπουργού» (άρθρο 77). Το Σύνταγμα του 1975, όπως ισχύει σήμερα (2012), προβλέπει: (άρθρο 35) «1. Καμία πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν ισχύει ούτε εκτελείται χωρίς την προσυπογραφή του αρμόδιου Υπουργού, ο οποίος με μόνη υπογραφή του γίνεται υπεύθυνος, και χωρίς τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην περίπτωση που η Κυβέρνηση απαλλαγεί από τα καθήκοντά της σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 1, αν ο Πρωθυπουργός δεν προσυπογράψει το οικείο διάταγμα, αυτό υπογράφεται μόνο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

2. Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται προσυπογραφή για τις ακόλουθες πράξεις:
α) το διορισμό Πρωθυπουργού,
β) την ανάθεση διερευνητικής εντολής σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφοι 2, 3 και 4,
γ) τη διάλυση της Βουλής κατά το άρθρο 32 παράγραφος 4 και κατά το άρθρο 41 παράγραφος 1, αν δεν την προσυπογράψει ο Πρωθυπουργός, και κατά το άρθρο 53 παράγραφος 1, αν δεν την προσυπογράψει το Υπουργικό Συμβούλιο,
δ) την αναπομπή κατά το άρθρο 42 παράγραφος 1 νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή,
ε) το διορισμό του προσωπικού των υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας».

(άρθρο 37) «1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει τον Πρωθυπουργό και, με πρότασή του, διορίζει και παύει τα λοιπά μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς».
(άρθρο 81) «1. Την Κυβέρνηση αποτελεί το Υπουργικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύνθεση και τη λειτοτυργία του Υπουργικού Συμβουλίου. Με διάταγμα που προκαλεί ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης μπορεί να διοριστεί ένας ή περισσότεροι από τους Υπουργούς Αντιπρόεδροι του Υπουργικού Συμβουλίου.
Νόμος ρυθμίζει τη θέση των αναπληρωτών Υπουργών και των υπουργών χωρίς χαρτοφυλάκιο, των Υφυπουργών, που μπορεί να αποτελούν μέλη της Κυβέρνησης, καθώς και των μονίμων υπηρεσιακών Υφυπουργών.

2. Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, αν δεν συγκεντρώνει τα προσόντα που ορίζει το άρθρο 55 για το βουλευτή.
3. Οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και του Προέδρου της Βουλής αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους.
4. Νόμος μπορεί να καθιερώνει το ασυμβίβαστο του αξιώματος του Υπουργού και του Υφυπουργού και προς άλλα έργα.
5. Αν δεν υπάρχει Αντιπρόεδρος, ο Πρωθυπουργός ορίζει έναν από τους Υπουργούς προσωρινό αναπληρωτή του, όταν παρουσιάζεται ανάγκη».

(άρθρο 82) «1. Η Κυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της Χώρας σύμφωνα με τους ορισμούς του Συντάγματος και των νόμων.
2. Ο Πρωθυπουργός εξασφαλίζει την ενότητα της Κυβέρνησης και κατευθύνει τις ενέργειές της, καθώς και των δημοσίων γενικά υπηρεσιών για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής μέσα στο πλαίσιο των νόμων.
3. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, αποστολή της οποίας είναι η διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου για τη γενική πολιτική της Χώρας και ιδίως για τις κατευθύνσεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η διατύπωση γνώμης επί των νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων που παραπέμπονται σε αυτήν.
4. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κομμάτων της Βουλής και προσώπων με ειδικές γνώσεις ή εμπειρία».