Υπουργεία, Εισαγωγή

Ο Α.Ν. όριζε ότι:
«Το Υπουργικόν Συμβούλιον αποτελείται από τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως, τον Αντιπρόεδρον της Κυβερνήσεως, τους Υπουργούς και τους Υφυπουργούς»
και καθόριζε τη σειρά των υπουργείων:

1

Προεδρεία Κυβερνήσεως

2

Υπουργείον Συντονισμού

3

Υπουργείον Εθνικής Αμύνης

4

Υπουργείον Εξωτερικών

5

Υπουργείον Δικαιοσύνης

6

Υπουργείον Εσωτερικών

7

Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

8

Υπουργείον Οικονομικών

9

Υπουργείον Εμπορίου

10

Υπουργείον Βιομηχανίας

11

Υπουργείον Δημοσίων Έργων

12

Υπουργείον Συγκοινωνιών

13

Υπουργείον Γεωργίας

14

Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας

15

Υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας

16

Υπουργείον Εργασίας

Ο Α.Ν. περιόριζε σημαντικά τον αριθμό των υφυπουργών και έβαζε τέλος στους διορισμούς υπουργών Άνευ Χαρτοφυλακίου σε θέσεις υφυπουργών.
Όμως, στα επόμενα χρόνια συνεχίστηκε η ίδρυση νέων υπουργείων (Βορείου Ελλάδος, Δημόσιας Τάξης, Υγιεινής)

Το 1971 η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου κατήργησε εννέα υπουργεία (Προεδρίας, Συντονισμού, Εμπορίου, Εμπορικής Ναυτιλίας, Γεωργίας, Βιομηχανίας, Εργασίας, Συγκοινωνιών, Βορείου Ελλάδος), ίδρυσε τέσσερα νέα (Κυβερνητικής Πολιτικής, Εθνικής Οικονομίας, Πολιτισμού & Επιστημών, Ναυτιλίας Μεταφορών & Επικοινωνιών) και εισήγαγε τους θεσμούς του Βοηθού Πρωθυπουργού και των υφυπουργών Περιφερειακών Διοικητών.

Το 1973 η δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη ανέτρεψε τον μεγαλύτερο αριθμό των προηγούμενων αλλαγών.
Το 1976 η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α] όρισε τη σειρά των υπουργείων ως εξής:

1

Υπουργείο Συντονισμού

2

Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως

3

Υπουργείο Εξωτερικών

4

Υπουργείο Εθνικής Αμύνης

5

Υπουργείο Δικαιοσύνης

6

Υπουργείο Εσωτερικών

7

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

8

Υπουργείο Οικονομικών

9

Υπουργείο Γεωργίας

10

Υπουργείο Πολιτισμού

11

Υπουργείο Βιομηχανίας & Ενεργείας

12

Υπουργείο Εμπορίου

13

Υπουργείο Εργασίας

14

Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών

15

Υπουργείο Δημοσίων Έργων

16

Υπουργείο Συγκοινωνιών

17

Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως

18

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

19

Υπουργείο Βορείου Ελλάδος