Υπουργεία, Εισαγωγή

ΧΡΟΝΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΓΕΓΟΝΟΣ

08.02.1863 Δημ. Βούλγαρη ● Το υπουργείο Εκκλησιαστικών και το υπουργείο Δημοσίας Εκπαιδεύσεως ξαναενώνονται στο υπουργείο Εκκλησιαστικών & Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
04.05.1910 Στέφ. Δραγούμη ● Ιδρύεται το υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου & Βιομηχανίας
01.01.1911 Ελ. Βενιζέλου ● Διορίζεται ο πρώτος υπουργός Γεωργίας, Εμπορίου & Βιομηχανίας
1912 Ελ. Βενιζέλου ● Το υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου & Βιομηχανίας μετονομάζεται σε υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
31.05.1912 Ελ. Βενιζέλου ● Διορίζεται ο πρώτος υπουργός Εθνικής Οικονομίας
11.10.1912 Ελ. Βενιζέλου ● Ιδρύεται η Γενική Διοίκηση Κρήτης
29.12.1912 Ελ. Βενιζέλου ● Ιδρύεται η Γενική Διοίκηση Νήσων Αιγαίου Πελάγους
08.03.1913 Ελ. Βενιζέλου ● Ιδρύεται η Γενική Διοίκηση Ηπείρου
24.09.1913 Ελ. Βενιζέλου ● Ιδρύεται η Γενική Διοίκηση Μακεδονίας
08.11.1913 Ελ. Βενιζέλου ● Καταργείται η Γενική Διοίκηση Νήσων Αιγαίου Πελάγους
07.04.1914 Ελ. Βενιζέλου ● Καταργείται η Γενική Διοίκηση Μακεδονίας
04.06.1914 Ελ. Βενιζέλου ● Ιδρύεται η Γενική Διοίκηση Σάμου
11.06.1914 Ελ. Βενιζέλου ● Ιδρύεται το υπουργείο Συγκοινωνίας
24.02.1915 Ελ. Βενιζέλου ● Καταργούνται η Γενική Διοίκηση Κρήτης, η Γενική Διοίκηση Ηπείρου και η Γενική Διοίκηση Σάμου
14.09.1916 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ (παραλλ) Διορίζονται δύο (άτυποι) υπουργοί Άνευ Χαρτοφυλακίου (Παν. Δαγκλής, Π. Κουντουριώτης) Ιδρύονται το υπουργείο Δημοσίων Κτημάτων & Εσωτερικού Αποικισμού, το υπουργείο Περιθάλψεως Οικογενειών Επιστράτων & Προσφύγων και το υπουργείο Προμηθείας & Κατανομής Τροφίμων
11.01.1917 Σπ. Λάμπρου ● Ιδρύεται το υπουργείο Επισιτισμού & Αυτάρκειας
13.06.1917 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ (παραλλ) Παύουν να υπάρχουν το υπουργείο Δημοσίων Κτημάτων & Εσωτερικού Αποικισμού, το υπουργείο Περιθάλψεως Οικογενειών Επιστράτων & Προσφύγων και το υπουργείο Προμηθείας & Κατανομής Τροφίμων, αφού έπαψε να υπάρχει η κυβέρνηση του κινήματος ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ στη Θεσσαλονίκη
14.06.1917 Ελ. Βενιζέλου ● Ιδρύονται το υπουργείο Γεωργίας & Δημοσίων Κτημάτων και το υπουργείο Περιθάλψεως
01.07.1917 Ελ. Βενιζέλου ● Επανιδρύεται η Γενική Διοίκηση Μακεδονίας
03.01.1918 Ελ. Βενιζέλου ● Θεσμοθετείται θέση υπουργού Άνευ Χαρτοφυλακίου● Διορίζεται ο πρώτος (άτυπος) Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης (Εμμ. Ρέπουλης)
12.04.1918 Ελ. Βενιζέλου ● Καταργείται το υπουργείο Περιθάλψεως
12.06.1918 Ελ. Βενιζέλου ● Καταργείται η Γενική Διοίκηση Μακεδονίας
09.01.1919 Ελ. Βενιζέλου ● Το υπουργείο Γεωργίας & Δημοσίων Κτημάτων μετονομάζεται σε υπουργείο Γεωργίας
25.01.1920 Ελ. Βενιζέλου ● Ιδρύεται η Γενική Διοίκηση Σμύρνης (Υπάτη Αρμοστεία)
04.11.1920 Δημ. Ράλλη ● Επανιδρύεται το υπουργείο Περιθάλψεως
22.02.1921 Νικ. Καλογερόπουλου ● Ιδρύονται η Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης και η Γενική Δι-οίκηση Θράκης
01.03.1921 Νικ. Καλογερόπουλου ● Καταργείται η Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης
08.05.1921 Δημ. Γούναρη ● Ιδρύεται η Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος
29.01.1922 Δημ. Γούναρη ● Ιδρύεται η Γενική Διοίκηση Κωνσταντινουπόλεως (Υπάτη Αρμοστεία)
27.03.1922 Δημ. Γούναρη ● Επανιδρύεται η Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης
02.05.1922 Δημ. Γούναρη ● Καταργείται η Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης
08.05.1922 Νικ. Στράτου ● Καταργείται η Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος● Ιδρύεται το υπουργείο Δημοσίου Θησαυρού
09.05.1922 Π. Πρωτοπαπαδάκη ● Επανιδρύονται η Γενική Διοίκηση Κρήτης, η Γενική Διοίκηση Ηπείρου και η Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης● Το υπουργείο Περιθάλψεως μετονομάζεται σε υπουργείο Υγιεινής & Προνοίας● Διορίζεται ο πρώτος υπουργός Δημοσίου Θησαυρού
20.05.1922 Π. Πρωτοπαπαδάκη ● Ιδρύεται το υπουργείο Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων & Τηλεφώνων
16.07.1922 Π. Πρωτοπαπαδάκη ● Καταργείται η Γενική Διοίκηση Κωνσταντινουπόλεως (Υπάτη Αρμοστεία)
27.08.1922 Π. Πρωτοπαπαδάκη ● Καταργούνται η Γενική Διοίκηση Κρήτης, η Γενική Διοίκηση Ηπείρου, η Γενική Διοίκηση Σμύρνης (Υπάτη Αρμοστεία), η Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης και η Γενική Διοίκηση Θράκης
13.11.1922 Σωτ. Κροκιδά ● Καταργείται το υπουργείο Δημοσίου Θησαυρού
14.12.1922 Στυλ. Γονατά (de facto) ● Το υπουργείο Υγιεινής & Προνοίας μετονομάζεται σε υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας & Αντιλήψεως