Υπουργεία, εισαγωγή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
98 ονομασίες υπουργείων και 13 γενικών διοικήσεων εμφανίζονται μόνο σε επίσημες κυβερνήσεις.
22 ονομασίες υπουργείων και 2 ονομασίες γενικών διοικήσεων εμφανίζονται σε επίσημες και παράλληλες κυβερνήσεις.
11 ονομασίες υπουργείων/γραμματειών εμφανίζονται μόνο σε παράλληλες κυβερνήσεις.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Επίσημες κυβερνήσεις
Τα μακροβιότερα υπουργεία (με την ίδια ονομασία) είναι το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και το ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ (σε 203 και 202 κυβερνήσεις αντίστοιχα).
26 ονομασίες υπουργείων εμφανίζονται σε 1 κυβέρνηση.
Παράλληλες κυβερνήσεις
5 ονομασίες υπουργείων/γραμματειών εμφανίζονται σε 8 παράλληλες κυβερνήσεις.
13 ονομασίες υπουργείων/γραμματειών εμφανίζονται σε 1 παράλληλη κυβέρνηση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΡΑΚΗΣ εμφανίζεται σε 26 κυβερνήσεις.
4 Γενικές Διοικήσεις εμφανίζονται σε 1 κυβέρνηση.
Παράλληλες κυβερνήσεις
Σε 3 παράλληλες κυβερνήσεις εμφανίζεται η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ και σε 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

ΠΡΟΣΩΠΑ
Υπουργεία

Επίσημες κυβερνήσεις
Τα περισσότερα άτομα συνολικά (244) καταμετρούνται στο υπουργείο Εσωτερικών και τα λιγότερα (1) σε 13 υπουργεία (Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Ανασυγκροτήσεως, Ανοικοδομήσεως, Βοηθοί Πρωθυπουργού, Γεωργίας και Δημοσίων Κτημάτων, Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Εκκλησιαστικών, Ενέργειας, Κοινωνικής Προνοίας και Υγιεινής, Κυβερνητικής Πολιτικής, Οικισμού και Ανοικοδομήσεως, Περιβάλλοντος, Οικισμού και Δημοσίων Έργων, Υπουργικού Συμβουλίου).

Οι περισσότεροι άνδρες (243) καταμετρούνται στο υπουργείο Εσωτερικών και οι λιγότεροι (1) σε 14 υπουργεία (Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Ανασυγκροτήσεως, Ανοικοδομήσεως, Βοηθοί Πρωθυπουργού, Γεωργίας και Δημοσίων Κτημάτων, Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Εκκλησιαστικών, Ενέργειας, Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, Κοινωνικής Προνοίας και Υγιεινής, Κυβερνητικής Πολιτικής, Οικισμού και Ανοικοδομήσεως, Περιβάλλοντος, Οικισμού και Δημοσίων Έργων, Υπουργικού Συμβουλίου).

Οι περισσότερες γυναίκες (8) καταμετρούνται στο υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη-σκευμάτων και οι λιγότερες (1) σε 19 υπουργεία (Αιγαίου, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Δικαιοσύνης, Εθνικής Οικονομίας, Εμπορίου, Εσωτερικών, Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης, Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας, Κοινωνικής Προνοίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παρά τω Πρωθυπουργώ, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Πολιτισμού και Επιστήμων, Πολιτισμού και Τουρισμού, Προεδρίας Κυβερνήσεως, Τουρισμού).

Σε 86 υπουργεία δεν εμφανίζονται γυναίκες (Αεροπορίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Αναπλ. Πρόεδροι Υπουργικού Συμβουλίου, Ανασυγκροτήσεως, Άνευ Χαρτοφυλακίου, Ανοικοδομήσεως και Οικισμού, Ανοικοδομήσεως, Αντιπρόεδροι Κυβερνήσεως, Απασχολήσεως, Βασιλικού Οίκου και Εξωτερικών, Βιομηχανίας, Βιομηχανίας και Ενέργειας, Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας, Βοηθοί Πρωθυπουργού, Βορείου Ελλάδος, Γεωργίας, Γεωργίας και Δημοσίων Κτημάτων, Γεωργίας Εμπορίου και Βιομηχανίας, Δημοσίας Τάξεως, Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Δημοσίου Θησαυρού, Δημοσίων Έργων, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης,

Εθνικής Αμύνης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Προνοίας, Εκκλησιαστικών, Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Εμπορικής Ναυτιλίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ενέργειας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Εννόμου Τάξεως, Επικρατείας, Επικρατείας παρά τω Πρωθυπουργώ, Επισιτισμού, Επισιτισμού και Αυτάρκειας, Εργασίας, Έρευνας και Τεχνολογίας, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, Εφοδιασμού και Διανομών, Εφοδιασμού και Μεταφορών, Θρησκευμάτων και Παιδείας, Κοινωνικής Προνοίας και Υγιεινής, Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως, Κυβερνητικής Πολιτικής, Μακεδονίας-Θράκης, Μεταφορών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ναυτικών, Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, Οικισμού και Ανοικοδομήσεως, Οικισμού, Οικονομίας και Οικονομικών, Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος Οικισμού και Δημοσίων Έργων, Περιθάλψεως,

Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Πολιτικού Συντονισμού παρά τω Πρωθυπουργώ, Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής, Προνοίας, Προνοίας και Αντιλήψεως, Προνοίας και Κρατικής Αντιλήψεως, Προστασίας του Πολίτη, Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων, Στρατιωτικών, Συγκοινωνίας, Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, Συνεταιρισμών, Συντονισμού, Συντονισμού και Προγραμματισμού, Ταχυδρομείων Τηλεγράφων Τηλεφώνων, Τουριστικής Ανάπτυξης, Τύπου και Διαφωτίσεως, Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Τύπου και Πληροφοριών, Τύπου και Τουρισμού, Υγιεινής, Υγιεινής και Εθνικής Προνοίας, Υγιεινής και Κοινωνικής Προνοίας, Υγιεινής Προνοίας και Αντιλήψεως, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Υπουργικού Συμβουλίου, Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος).

Παράλληλες Κυβερνήσεις
Στις παράλληλες κυβερνήσεις απασχολούνται μόνο άνδρες. Οι περισσότεροι (10) καταμετρούνται σε 2 υπουργεία (Εργασίας, Εσωτερικών). Οι λιγότεροι (1) καταμετρούνται σε 13 υπουργεία (Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Δημοσίων Κτημάτων και Εσωτερικού Αποικισμού, Εθνικών Μειονοτήτων, Λαϊκής Επιμόρφωσης, Παιδείας, Παρά τω Προέδρω της Κυβερνήσεως, Περιθάλψεως Οικογενειών Επιστράτων και Προσφύγων, Πολεμικού Εφοδιασμού, Προμήθειας και Κατανομής Τροφίμων, Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων, Συνεταιρισμών, Υγείας, Υγιεινής).

Γενικές Διοικήσεις
Στις Γενικές Διοικήσεις, σε επίσημες και παράλληλες κυβερνήσεις, απασχολούνται μόνο άνδρες.
Επίσημες κυβερνήσεις
Οι περισσότεροι άνδρες (24) καταμετρούνται στη Γενική Διοίκηση Ηπείρου. Οι λιγότεροι (1) σε 4 Γενικές Διοικήσεις (Θεσσαλονίκης, Νήσων Αρχιπελάγους, Πρωτευούσης, Σάμου).

Παράλληλες κυβερνήσεις
Στις 2 Γενικές Διοικήσεις (Κρήτης, Μακεδονίας) καταμετρούνται από 2 άνδρες.